XXXV Turniej Szachowy o Puchar Kawki (Fide)

Sun Jul 03 2022 at 10:00 am to 02:15 pm

Proces Kawki | Warsaw

UKS TSz Zieloni Zielonka
Publisher/HostUKS TSz Zieloni Zielonka
XXXV Turniej Szachowy o Puchar Kawki (Fide)
Advertisement
XXXV Turniej Szachowy o Puchar Kawki (Fide)
zaliczany do Grand Prix 2022
Regulamin

I. Cel
Popularyzacja szachów na świeżym powietrzu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Warszawa-Praga. Zwiększenie rankingu Fide w szachach szybkich.
II. Organizator
Kawiarnia "Proces Kawki", UKS TSz Zieloni Zielonka, Crasievitch Chess School.
III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 3 lipca 2022 r. o godz.10:00 w ogrodzie Kawiarni "Proces Kawki:", ul. Kłopotowskiego 23/25,Warszawa
IV. Warunki uczestnictwa
Turniej jest dla wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się w terminie do 02.07.2022 poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail: [email protected] (sędzia zawodów).
Zgłoszenie po tym terminie i opłata w dniu zawodów gotówką skutkuje podwyższonym wpisowym o 10 zł.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzin.
W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.
Formularz zgłoszeniowy: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_2728/
Koszt uczestnictwa w turnieju wynosi 30 zł i należy je uiścić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia na numer konta: klubu UKS TSz Zieloni Zielonka - Santander Bank Polska S.A. - 56 1090 1043 0000 0001 1341 8257 z wysłaniem potwierdzenia na powyższego maila sędziego głównego.
Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej, jest zobowiązany do powiadomienia o tym sędziego/usunięcia zgłoszenia z systemu Chessarbiter. Liczba zawodników mogących brać udział w turnieju jest ograniczona (max 40 osób). Obowiązuje kolejność zgłoszeń (obiekt może pomieścić ograniczoną ilość zawodników, w razie konieczności formularz może zostać zamknięty wcześniej)
V. System i tempo gry
Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe,
tempo gry 15 minut dla zawodnika (12 min + 3 s za posunięcie) na rozegranie partii.
VI. Terminarz
Zgłoszenia do turnieju do dnia – 02.07.2022r.
potwierdzenie udziału – 03.07.2022 r. w godz. 09:30– 09:50
rundy I-VII – 03.07.2022 r. w godz. 10:00– 14:00
zakończenie – 03.07.2022 r. około godz. 14.15
VII. Kolejność miejsc
O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:
- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
- wartościowanie Buchholza
- liczba zwycięstw
- wartościowanie progresywne
- bezpośredni pojedynek
- losowanie
VIII. Nagrody
za poszczególne turnieje:

MIEJSCE I - voucher Procesu Kawki o wartości 30 zł
MIEJSCE II - voucher o wartości 50 zł
MIEJSCE III - voucher o wartości 100 zł
MIEJSCE IV-VI - nagrody rzeczowe w przypadku 100% frekwencji.

Po 16 (począwszy od XXIX do XLIV) turniejach osoby, które zajęły 1-3 miejsce w ogólnej klasyfikacji Grand Prix otrzymają nagrody rzeczowe na podstawie zebranych punków w poszczególnych turniejach.
Punktacja za każdy turniej:
I miejsce - 15 pkt, II-14, III-13, IV-12, V-11, VI-10, VII-9, VIII-8, IX-7, X-6, XI-5, XII-4, XIII-3, XIV-2, XV-1.

Nagrody rzeczowe Grand prix :
1 - urządzenia do parzenia kawy i kawa o wartości 1200 zł brutto
2 - urządzenia do parzenia kawy i kawa o wartości 600 zł
3 - urządzenia do parzenia kawy i kawa o wartości 300 zł
IX. Ustalenia końcowe
1. Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.
2. Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów podczas gry, telefony muszą być wyłączone lub wyciszone
3. Niedozwolone jest:
a. głośne komentowanie rozgrywanych partii przez zawodników lub kibiców,
b. przeszkadzanie innym grającym w trakcie rozgrywania partii,
c. podpowiadania i konsultacje między zawodnikami oraz kibicami,
4. Obowiązują zasady gry fair play.
5. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
6. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.
7. Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie FB Życie szachowe na Mazowszu, Crasievitch Chess School lub UKS TSz Zieloni Zielonka.
8. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
a. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z uczestnictwem w konkursie,
c. przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.
X. Inne
- Sędzią głównym turnieju jest Robert Krasiewicz (arbiter Fide) lub wyznaczony przez niego sędzia.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.
- Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w „Turnieju Szachowym o Puchar Kawki”.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu
w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).
• Administratorem Danych jest MZSzach, z którą można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.
• Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.
• Uczestnictwo w rywalizacji sportowej i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie Danych w celach określonych powyżej.
• Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez MZSzach do zarządzania nimi.
· Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w związku z promocją i organizacją turnieju.
· Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MZSzach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w MZSzach za pomocą adresu e-mail: [email protected]
· Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w XI, przez okres trwania turnieju, a następnie w celach archiwalnych tego wydarzenia przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), równoznaczne z rezygnacją udziału w Turnieju.
· Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem
· Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Proces Kawki, ul. ks. I. Kłopotowskiego 23/25,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: