Wytańcz To! 5Rytmów® w każdą sobotę w Warszawie

Sat Nov 27 2021 at 05:00 pm to 08:00 pm

Pałac Kultury i Nauki Warszawa | Warsaw

5Rhythms - Tomasz Szymocha
Publisher/Host5Rhythms - Tomasz Szymocha
Wyta\u0144cz To! 5Rytm\u00f3w\u00ae w ka\u017cd\u0105 sobot\u0119 w Warszawie
Advertisement
[for english scroll down]
WytańczTo! w Warszawie - w każdą sobotę zajęcia 5Rytmów poprowadzi Tomasz Szymocha. Wytańczymy to, co w nas siedzi i uwiera oraz to, czego istnienia nawet nie jesteśmy świadomi.
Praktyka 5Rytmów® stworzona przez Gabrielle Roth, tańczona przez tysiące ludzi na całym świecie, jest filozofią, perspektywą, sztuką i dynamiczną praktyką ruchu, zakorzenioną w prawdzie, iż jeśli wprowadzisz swoją duszę w ruch, to sama się uzdrowi.
Ruch jest zarówno lekarstwem jak i metaforą, sięga poprzez i ponad języki, kultury i grupy wiekowe, transformując: cierpienie w sztukę, sztukę w świadomość, a świadomość w działanie. Wspólnie znaczy potężnie, rewolucyjnie i przytulnie.
Praktyka 5Rytmów® tworzy społeczność, która wypaca swoje modlitwy, wspiera proces potrzebnej zmiany i daje bezpieczną przestrzeń dla każdego, kto chce wstrząsnąć swoim ego i przebudzić w sobie tę część, która jest nieprzewidywalna, pełna pasji, fascynująca, balansująca na krawędzi i tęskniąca za wolnością.
________
Zajęcia zapoznają nas z elementami 5 Rytmów:
~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~
Poprzez ruch, zaopiekujemy się i nadamy należytą uwagę każdej części ciała. Wsłuchamy się w nasze ciała i pozwolimy im przemówić w ich własny, dynamiczny sposób.
5Rytmów® pozwoli Ci na:
1. w płaszczyźnie materialnej fizycznej spowoduje wydzielenie się endorfin, poprawia się samopoczucie, krew krąży lepiej, pot oczyszcza ciało z toksyn.
2. w płaszczyźnie duchowej, ta prosta praktyka staje się cynglem umożliwiającym silny, transformujący proces: ruch pozwala tańczącym wyjść z poczucia izolacji i poza ego; krew krążąca w żyłach staje się buzującą życiową energią; pot oczyszcza duszę i uświęca nasze istnienie. Ruch rozbudza w nas nieskończoną kreatywność, a poprzez wspólny taniec tworzy się połączenie i poczucie jedności: z plemieniem i ze wszechświatem.
Gotowy na przemiany? WytańczTO! Wszystko co w Tobie siedzi. Praktykując 5Rytmów będziesz czuć się lepiej, wprowadzisz do swojego życia Radość, Kreatywność, Odwagę, Wolność, Dzikość, Delikatność, Przestronność.
________
Tomasz Szymocha to akredytowany nauczyciel 5Rytmów®.
Trening nauczycielski ukończył 2016 w The Moving Center® New York. Od tego czasu aktywnie prowadzi zajęcia i warsztaty 5Rytmów® w Polsce, Niemczech, Izraelu, Hiszpanii. Z zawodu jest aktorem mimem po szkole w Berlinie, gdzie przez wiele lat pracował w teatrze. Nauczał ruchu w Niemczech, Polsce, Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Prowadził zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży w Berlinie i Paryżu. Wychował się w Warszawie, gdzie występował w Teatrze Buffo jako mim. W 1987 emigrował do Berlina. W wieku 25 lat intensywnie medytował przez 2,5 roku w Himalajach. Od 2011 roku założyciel BioRezydencji w Świerodowie-Zdrój (www.biorezydencja.pl), ekologicznego centrum warsztatowo-rozwojowego. Z zamiłowania , podróżnik, ojciec 5 dzieci, wegetarianin, masażysta Lomi Lomi Nui, ukończył ISTA level 2., miłośnik lasów (zasadził 70 tys drzew). ?
________
Zajęcia 5Rytmów odbywać się będą w każdą sobotę od 17:00 do 20:00 a w niektóre soboty od 18:00 do 20:00
Adres:
Pałac Kultury i Nauki (Warszawska Milonga)
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
(Wjazd do Sali Kongresowej od ul. Emilii Prater, dokładniejszy obrazkowy opis znajdziecie w dyskusji na wydarzeniu)
Cena za pojedyncze zajęcia: 60 zł
Studenci: 50 zł
Seniorzy: 50 zł
Rodzice samotnie wychowujący dzieci: 50 zł
Karnet 10 zajęć: 550 zł (bez terminu ważności)
Zapraszam serdecznie!
Tomasz Szymocha

Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał...
- Howard Phillips Lovecraft
________
Zapraszam do zapoznania się z informacjami
? o moim 5Rytmowym parkiecie
https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-parkiet-z-tomaszem-szymocha/2084060551891232/
? 5Rytmowy FAQ
https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-faq-czyli-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania/2084035671893720/
________
ENG
Dance It Out! in Warsaw – every Saturday 5Rythms class will be run by Tomasz Szymocha. We will dance out all that is in us and that is hurting us, including things the presence of which we are even unaware of.
5Rhythms® practice created by Gabrielle Roth, danced by thousands of people around the world, is a philosophy, a perspective, an art and dynamic practice of movement, rooted in the truth that if you lead your soul to movement, it will heal itself.
Movement is both a cure and a metaphor as it reaches through and above languages, cultures and age groups, transforming: suffering into art, art into awareness and awareness into action. Together means powerful, revolutionary and cosy.
5Rhythms® practice builds a community which sweats out their prayers, supports the necessary change and provides a safe space for everyone who wants to shake their ego and awaken the part of themselves which is unpredictable, full of passion, fascinating, balancing on the edge and missing freedom.
________
The classes will familiarise us with elements of 5Rhythms:
~~ Flowing ~~ Staccato ~~ Chaos ~~ Lyrical ~~ Stillness ~~
Through movement we will take care of and pay due attention to each part of our bodies. We will listen to our bodies and let them speak in their own dynamic way. We will dance out what is in us, what hurts us and the presence of which we are even unaware of.
As a results of 5Rhythms® you will experience the following:
1. physically, endorphins are released, your mood improves, your blood circulates better, your sweat removes toxins from the body.
2. spiritually, the simple practice becomes a trigger which enables a strong and transformative process: the movement lets the dancers leave the feeling of isolation and go beyond ego; the blood circulating in their veins becomes flaring life energy; the sweat cleans our soul and sanctifies our existence. The movement awakens infinite creativity in us and through the common dance a connection and a sense of unity are made: with the tribe and with the universe.
Ready for the changes? Dance it OUT! All that is in you. Practising 5Rhythms you will feel better, you will introduce Joy, Creativity, Courage, Freedom, Wildness, Gentleness and Spaciousness into your life.
________
Tomasz Szymocha is an accredited 5Rhythms® teacher.
He finished his teacher training in 2016 at The Moving Center® New York. From that time on he has actively run 5Rhythms® classes and workshops in Poland, Germany, Israel and Spain. By profession, he is an actor mime after the school in Berlin, where he worked for many years in the theater. He taught movement in Germany, Poland, Italy, France, the United States and Israel. He conducted dance and theater classes for children and youth in Berlin and Paris. He grew up in Warsaw, where he performed at the Buffo Theater as a mime. In 1987 he emigrated to Berlin. At the age of 25, he intensively meditated for 2.5 years in the Himalayas. From 2011, the founder of the BioRezydencja in Świeradów-Zdrój (www.biorezydencja.pl), an ecological personal growth and workshop centre . Passionate traveler, father of 5 children, vegetarian, Lomi Lomi Nui masseur, graduated with ISTA level 2, forest lover (he planted 70 thousand trees). ?
________
We dance barefoot. We sweat a lot!
Address:
Pałac Kultury i Nauki
(Warszawska Milonga)
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
(entrance to Sala Kongresowa)
Price for a single class: PLN 60 Students: PLN 50
Seniors: PLN 50
10 classes card: PLN 550 (no use-before date)
You are warmly invited!
Tomasz Szymocha
“Almost nobody dances sober, unless they happen to be insane.”
Howard Phillips Lovecraft
________
I invite you to familiarise yourself with the information on
? my 5Rhythms dance floor
https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-parkiet-z-tomaszem-szymocha/2084060551891232/
? 5Rhythms FAQ
https://www.facebook.com/notes/5rytm%C3%B3w-tomasz-szymocha/5rytmowy-faq-czyli-najcz%C4%99%C5%9Bciej-zadawane-pytania/2084035671893720/
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pałac Kultury i Nauki Warszawa, Plac Defilad 1, 00-901 Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: