Volunteer: 30th Anniversary Celebration

Mon Oct 16 2023 at 10:30 am to 04:00 pm

Family Connections Centers • Portola | San Francisco

Family Connections Centers
Publisher/HostFamily Connections Centers
Volunteer: 30th Anniversary Celebration
Advertisement
Volunteer at Family Connections' 30th anniversary celebration!
About this Event

Volunteer with us! Help organize the following activities:

Anniversary goodies • Arts and crafts • Carnival performers • Caricature portraits • Face painting • Food and drinks • Games, blocks, and bubble fun • Live music • Prizes • & Stories from 30 years of Family Connections

Celebrations & Pizza Party: 1 pm

Family Fun Zone at Sunday Streets: 11 am - 4 pm

Our Anniversary Celebration will take place at Sunday Streets Excelsior.¡Hazte voluntario con nosotros! Ayude a organizar las siguientes actividades:

Regalos de aniversario • Artes y manualidades • Actuaciones de carnaval • Retratos de caricaturas • Pintura de caras • Alimentos y bebidas • Juegos y diversión con burbujas • Música en vivo • Obsequios • Cuentos de los 30 años de Family Connections

Celebraciones y Fiesta de Pizza: 1 pm

Sunday Streets - Diversión Familiar: 11 am - 4 pm

Nuestra Celebración de Aniversario es parte de Sunday Streets Excelsior.


Hãy tình nguyện cùng chúng tôi! Giúp tổ chức các hoạt động sau:

Quà kỷ niệm • Nghệ thuật và đồ thủ công • Người biểu diễn lễ hội • Tranh biếm họa • Vẽ mặt • Đồ ăn và thức uống • Trò chơi, xếp khối và bong bóng vui nhộn • Nhạc sống • Giải thưởng và quà tặng • & Câu chuyện trong 30 năm của Family Connections Centers

Lễ kỷ niệm và tiệc Pizza: 1 pm

Sunday Streets Family Fun Hub: 11 am - 4 pm

Lễ kỷ niệm của chúng tôi sẽ diễn ra tại Sunday Streets Excelsior.


和我們一起做志願者吧!幫助組織以下活動:

週年紀念禮品 • 藝術和手工藝品 • 嘉年華表演者 • 漫畫肖像 • 臉部彩繪 • 食物和飲料 • 遊戲、積木和泡泡樂 • 現場音樂 • 獎品和贈品• 與家庭聯繫中心30年的故事

慶祝活動和披薩派對:下午 1 點

週日街道家庭娛樂活動:上午 11 點至下午 4 點

我們的周年慶典將在 Sunday Streets Excelsior 舉行。

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Family Connections Centers • Portola, 5016 Mission, San Francisco, United States

Tickets

USD 0.00

Sharing is Caring: