Tọa đàm trực tuyến “Nghịch lý thừa điện mặt trời – Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp"

Tue Jun 15 2021 at 02:00 pm

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC | Hanoi

VTC News
Publisher/HostVTC News
T\u1ecda \u0111\u00e0m tr\u1ef1c tuy\u1ebfn \u201cNgh\u1ecbch l\u00fd th\u1eeba \u0111i\u1ec7n m\u1eb7t tr\u1eddi \u2013 Gi\u1ea3i ph\u00e1p n\u00e0o \u0111\u1ea3m b\u1ea3o quy\u1ec1n l\u1ee3i cho doanh nghi\u1ec7p" Tọa đàm trực tuyến: “Nghịch lý thừa điện mặt trời – Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp” hướng đến các nhóm chủ thể là các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, chuyên gia…nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy điện mặt trời phát triển bền vững.

Event Venue & Nearby Stays

Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65B Lac Trung, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: