Sampling Yến Huy Anh- Phố đi bộ Lý Thái Tổ.

Sat Oct 01 2022 at 06:30 pm to Mon Oct 03 2022 at 11:00 pm

Hồ Gươm Và Tràng Tiền Plaza | Hanoi

Y\u1ebfn S\u00e0o- Huy Anh
Publisher/HostYến Sào- Huy Anh
Sampling Y\u1ebfn Huy Anh- Ph\u1ed1 \u0111i b\u1ed9 L\u00fd Th\u00e1i T\u1ed5.
Advertisement
Sanpling và giới thiệu sản phẩm Yến Sào Huy Anh.

Event Venue & Nearby Stays

Hồ Gươm Và Tràng Tiền Plaza, ,Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam

Sharing is Caring: