Potańcówka Czango - csángó dance house

Fri Feb 10 2023 at 07:00 pm to 11:59 pm UTC+01:00

Chata Numinosum | Warsaw

Festiwal Czango w Polsce
Publisher/HostFestiwal Czango w Polsce
Pota\u0144c\u00f3wka Czango - cs\u00e1ng\u00f3 dance house
Advertisement
* English below*
Zapraszamy na karnawałową ucztę z muzyką, tańcami i śpiewem Czango.
W piątek 10 lutego od 19:00 w Chacie Numinosum na warszawskim Jazdowie odbędzie się potańcówka z muzyką na żywo i prowadzonymi tańcami w formule węgierskiego domu tańca (táncház). Na spotkaniach w Domach Tańca tańczy się, gra i śpiewa, ale także – a może zwłaszcza – uczy się wszystkich tych rzeczy.
Jeśli nigdy wcześniej nie tańczyłeś tańców Czangów - nie obawiaj się do nas dołączyć, wszystkie tańce będą na bieżąco objaśniane. Atutem tańców może być fakt, że większość to tańce w kręgu, zatem nie trzeba mieć partnera lub partnerki, a kroki są zazwyczaj proste, choć tempa bywają bardzo szybkie.
Muzyka tradycji węgierskich Czangów (Csángó) jest wyjątkowa – znajdziemy w niej melodie średniowieczne, cygańskie, żydowskie, bałkańskie, a nawet polskie.
Czangowie to węgierskojęzyczna grupa etniczna z rejonów Mołdawii i Gimeszu (Gyimes), które leżą po obu stronach Karpat Wschodnich, na terenie obecnej Rumunii, a kiedyś Królestwa Węgierskiego.
Wystąpią:
* Kapela Szépszerével (czyt. syejpseryejvel) - czerpie z tradycji Czangów, gra żywiołową energetyczną węgierską muzykę wywodzącą się z. Współtworzą ją: Farkas Gyulai (skrzypce, gordon, śpiew) oraz Gergó Sámsondi (lutnia koboz, skrzypce, flety). Muzycy często wymieniają się instrumentami. Praktykują najstarsze formy muzyki ludowej. Z nazwą kapeli (tłum. „estetycznie / po dobroci”) wiąże się filozofia zespołu - preferują granie bez prądu (nagłośnienia), sztucznego oświetlenia (szczególnie LED), cenią kontakt z przyrodą tak, aby zapewnić zdrowie i pokój serca. Chętnie uczą publiczność swoich tańców, które grają, a także piosenek, wraz tekstami, aby wszyscy mogli dołączyć do śpiewu podczas tańca.
** Gościem specjalnym wieczoru będzie Mária Petrás (czyt. Maria Petrasz), najsłynniejsza pieśniarka ludowa i artystka zajmującą się ceramiką regionu Czango. Mária Petrás jest laureatką prestiżowej nagrody Prima Primissima i Nagrody Dziedzictwa Węgierskiego oraz członkinią Węgierskiej Akademii Sztuki (MMA). Maria zawsze czuje się zaszczycona, że może odwiedzić Polskę i podzielić się swoim bogatym dziedzictwem w sztuce i człowieczeństwie z innymi.
*** W prowadzeniu tańców członków kapeli Szépszerével wspiera Joanna Mieszkowicz, miłośniczka, animatorka i propagatorka kultury Czangów, uczestniczka wielu spotkań 'domów tańca' oraz taborów tańca w Rumunii, na Węgrzech. Wspólnie z Szépszerével tworzy wędrujące wydarzenia pod nazwą Festiwal Czango w Polsce, więcej na czango.pl
Na wydarzenia może wejść każdy, niezależnie od wieku i umiejętności tanecznych – najważniejsze są dobre buty, odpowiedni humor, nastawienie do zabawy i chęć obcowania ze wspólnotą. Mile widziane takie instrumenty jak skrzypce, flety, cymbały.
Wstęp – przyjmiemy każdą kwotę, najchętniej od 20 PLN w górę, płatność tylko gotówką na miejscu w klubie.
Osoby z instrumentami grające na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym - wstęp wolny.
^^^ Potańcówka towarzyszy wystawie Márii Petrás, której wernisaż odbędzie się dzień wcześniej w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie, ul. Moniuszki 10. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć koncert Marii i kapeli Szépszerével, a zatem czekają nas dwa dni wspaniałych doświadczeń artystycznych.^^^
Link do miejsca Wydarzenia: https://goo.gl/maps/cdApCJNFpJWxyMdq8
Więcej informacji:
Asia Mieszkowicz
tel. 693 589 391, [email protected]
**EN**
Join a carnival feast with csángó music, dancing and singing.
On Friday, February the 10th from 7 p.m., the Numinosum House in Warsaw's Jazdów district will host a dance party with live music and guided dances in the Hungarian Dance House formula. At Dance House meetings, dancing, playing and singing are done, but also - or perhaps especially - all of these things are taught.
If you have never danced csángó dances before - don't be afraid to join us, all dances will be explained on the fly. A perk of the dances may be that most are circle dances, so you don't need a partner or partner, and the steps are usually simple, although tempos can be very fast.
The traditional music of the Hungarian csángó is unique, with medieval, gypsy, Jewish, Balkan and even Polish melodies.
The Csángós are a Hungarian-speaking ethnic group from the Moldva and Gyimes regions, which lie on both sides of the Eastern Carpathians, within what is now Romania and was once the Kingdom of Hungary.
Artists:
* The Szépszerével Band - draws on the traditions of the csángó, playing lively energetic Hungarian music derived from. It is co-founded by: Farkas Gyulai (violin, gordon, singing) and Gergó Sámsondi (koboz lute, violin, flutes). The musicians often exchange instruments. They practise the oldest forms of folk music. The band's name (translates as "aesthetically / kindly") is linked to the band's philosophy - they prefer to play without electricity (sound system), artificial lighting (especially LED), and they value contact with nature so as to ensure health and peace of heart. They are keen to teach the audience their dances, which they play, as well as songs, complete with lyrics, so that everyone can join in singing along as they dance.
** The special guest of the evening will be Mária Petrás, the most famous folk singer and ceramic artist of the Chango region. Mária Petrás is a recipient of the prestigious Prima Primissima Award and the Hungarian Heritage Award and a member of the Hungarian Academy of Arts (MMA). Maria always feels honoured to visit Poland and share her rich heritage in art and humanity with others.
*** In teaching dances, members of the Szépszerével band are assisted by Joanna Mieszkowicz, a lover, animator and promoter of csángó culture, participant of many dance houses' meetings and dance tabors in Romania, Hungary. Together with Szépszerével she creates travelling events under the name of meetings Csángó Festival in Poland, more at czango.pl
Anyone can enter the events, regardless of age or dance ability - the most important things are good shoes, the right humour, a fun attitude and a desire to interact with the community. Instruments such as violins, flutes and dulcimers are welcome.
Entrance fee - we will accept any amount, preferably from PLN 20 upwards, payment only in cash at the club.
Those with instruments nad who already play at least at intermediate level - free entry.
^^^ The dance accompanies a Mária Petrás' ceramic art exhibition, the opening of which will take place the day before at the Hungarian Cultural Institute in Warsaw, 10 Moniuszki St. The opening of the exhibition will be accompanied by a concert by Maria and the Szépszerével band, so we will get two days of wonderful artistic experiences.^^
Link to the venue location: https://goo.gl/maps/cdApCJNFpJWxyMdq8
More information:
Więcej informacji:
Asia Mieszkowicz
tel. 693 589 391, [email protected]
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Chata Numinosum, Jazdów 3/5,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

Kurs Hipnoza st. 1: 10-12 lutego 2023 Warszawa
Fri Feb 10 2023 at 04:00 pm Kurs Hipnoza st. 1: 10-12 lutego 2023 Warszawa

Bezpieczna Hipnoza

Beksi\u0144ski's paintings tour in Warsaw
Fri Feb 10 2023 at 04:30 pm Beksiński's paintings tour in Warsaw

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

LATINO SOLO - poziom pocz\u0105tkuj\u0105cy - Pi\u0105tek 17:00 - Natalia
Fri Feb 10 2023 at 05:00 pm LATINO SOLO - poziom początkujący - Piątek 17:00 - Natalia

Revolution Dance Center

\u015apiewanki zimowe dla kadry
Fri Feb 10 2023 at 06:00 pm Śpiewanki zimowe dla kadry

Hufiec ZHP Warszawa-Wola

BERLIN ALEXANDERPLATZ, re\u017c. Natalia Korczakowska
Fri Feb 10 2023 at 06:00 pm BERLIN ALEXANDERPLATZ, reż. Natalia Korczakowska

Teatr Studio

Recital fortepianowy: Mart\u00edn Garc\u00eda Garc\u00eda
Fri Feb 10 2023 at 07:30 pm Recital fortepianowy: Martín García García

Filharmonia Narodowa w Warszawie

BAD OMENS + GHOSTKID + OXYMORRONS
Fri Feb 10 2023 at 08:00 pm BAD OMENS + GHOSTKID + OXYMORRONS

Palladium

Rap Stage Tour - WARSZAWA
Fri Feb 10 2023 at 08:00 pm Rap Stage Tour - WARSZAWA

Hybrydy

BRACKA QUEER FESTIVAL | EDYCJA II
Fri Feb 10 2023 at 08:00 pm BRACKA QUEER FESTIVAL | EDYCJA II

Bracka

Butelki Zwrotne \u2022 _Pretty Lies \u2022 10.02 \u2022 Warszawa
Fri Feb 10 2023 at 08:00 pm Butelki Zwrotne • _Pretty Lies • 10.02 • Warszawa

Potok : Drugi Dom Ludzi Rocka

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events