Periférne videnie / Peripheral Vision

Tue Jan 26 2021 at 12:00 pm to 07:00 pm

Pistoriho Palác | Bratislava

Katedra ma\u013eby FVU AU BB
Publisher/HostKatedra maľby FVU AU BB
Perif\u00e9rne videnie \/ Peripheral Vision
Advertisement
Výstava študentov, doktorandov a absolventov
Katedry maľby Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici
*19.12.2020 (sobota) - 25.1.2021 ZATVORENÉ Z DôVODU PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
Ostante umelecky pozitívni !*
Sprístupnenie výstavy: 11. december 2020 – 31. január 2021
Výstava s názvom Periférne videnie predstavuje výber z diel študentov/iek, doktorandov/iek a absolventov/iek Katedry maľby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Názov odkazuje na perifériu ako na miesto hodné povšimnutia. Výstava si kladie za cieľ predstaviť absolventov/doktorandov a študentov Katedry maľby. Selekcia diel sa zameriava aj na vyzreté bakalárske a magisterské práce, ktoré bude môcť verejnosť vidieť po prvýkrát.
Táto škola si prešla problematickým zrodom a je najmladšou vysokou školou akademického druhu s umeleckým vzdelávaním na Slovensku. Pedagógovia katedry maľby, vedúci ateliérov (doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. – vedúci Katedry maľby, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal., prof. Ľudovít Hološka, akad. mal., Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD. – vedúci ateliérov) s podporou kurátorky I. Moncoľovej ponúkajú galerijný princíp samotnej selekcie diel, ako aj prezentácie výstavy. Výstava je zameraná primárne na médium maľby, stále viac expandujúceho do priestoru, predstavuje talentované osobnosti s reflexiou celospoločenských ako aj osobných tém, vyjadrených v médiu klasickej maľby, experimetovania s papierom a pigmentami, inštaláciou.
Vystavujúci / Artists: Roman Ďurček, Lucia Horvátová, David Jávorský, Michaela Šuranská, Vlad Yurashko (doktorandi), Peter Decheť, Barbora Durajová, Nikola Černá, Tatiana Jakubove, Martin Kačmarek, Kateřina Kocourková, Veronika Kršteníková, Michael Luzsicza, Katarína Magdiaková, Magdaléna Masárová, Peter Mičák, Michaela Murínová, Tatiana Ondziková, Kristína Pechová, Monika Ručková, Miroslav Sandanus, Ema Stasová, Natália Šimonová, Šimon Tóth, Kristína Vaceková, Kristína Zahorová
Kurátorka: Ivana Moncoľová
Odborní garanti: Ján Triaška, Ivana Moncoľová

Výstavu podporili: Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, Moncolova Editions
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Pistoriho palác, Štefánikova ul. 25, Bratislava
Otvorené: Ut – Pi 12:00 – 19:00, So – Ne 15:00 – 19:00

____
EN
The exhibition entitled Peripheral Vision presents a selection of artworks by students, doctoral students and graduates of the Department of Painting of the Academy of Arts in Banská Bystrica. The name refers to the periphery as a place worth attention. The exhibition aims to introduce graduates / doctoral students and students 4th-6th grades of the Department of Painting. The selection of artworks also focuses on mature bachelor's and master's outputs, which are on public view for the very first time.
This school has gone through a problematic birth and is the youngest academic university with an art education in Slovakia. Teachers of the Department of Painting, head of studios (doc. Mgr. Art. Ján Triaška, ArtD. - head of the Department of Painting, doc. Štefan Balázs, ArtD., Academic painter, prof. Ľudovít Hološka, academic painter, Mgr. Art. Rastislav Podoba, ArtD. - head of studios) with the support of curator I. Moncoľová offer the gallery principle of the selection of artworks itself, as well as the presentation of the exhibition. The exhibition focuses primarily on the medium of painting, which is increasingly expanding into space, and presents talented personalities with reflects on societal as well as personal themes, expressed in the medium of classical painting, experimenting with paper and pigments.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pistoriho Palác, Bratislava, Slovakia

Sharing is Caring: