Opening: Lea Porsager 'STRIPPED'

Fri Jun 11 2021 at 12:00 pm to 08:00 pm

Kunsthal Charlottenborg | Copenhagen

Publisher/HostKunsthal Charlottenborg
Vindmøllevinger i skiver, magnetiske bønnehjul og seksualiserede ikonmalerier er nogle af elementerne i Lea Porsagers soloudstilling ’STRIPPED’, som man kan opleve henover sommeren på Kunsthal Charlottenborg.
Nu byder vi velkommen til åbningen af udstillingen fredag den 11. juni kl. 12-20.
Der er fri entré til kunsthallen hele dagen. Vigtig information om Corona-pas inden dit besøg: bit.ly/3t4V5jD
Vi glæder os til at fejre udstillingen med jer!
Lea Porsager ‘STRIPPED’ vises frem til 8. august 2021.
___________________________________________
Om udstillingen:
Kunsthal Charlottenborgs store sydfløj vil danne rammen for Lea Porsagers værker, der afspejler kunstnerens fascination af – og hendes forskning i – spiritualitet og kvantefysik. Porsager arbejder med videnskab og esoterisk viden som former for erkendelse, man i den moderne epoke har bestræbt sig på at holde adskilt. Når forskellige verdensbilleder brydes i hinanden, kan der opstå åbninger mellem verdener, og dermed andre blikke på hvad og hvordan vi ved noget, og hvem vores viden gør os til.
’STRIPPED’ består udelukkende af nye værker. Udstillingens største element er tre vinger fra en vindmølle, der er skåret i stykker – en voldsomt bearbejdet readymade, der ligger som en falden kæmpe på Kunsthal Charlottenborgs gulv. Udstillingen søger de forestillinger, der kommer fra den menneskelige og sociale erfarings grænseland: hvordan kan vi arbejde med disse forestillinger, der tillader os at skimte det der måtte være på den anden side af vores egne oplevelser og erfaringer? Har vi andet valg end at prøve at få kontakt til dem, hvis vi vil forvandle os selv og vores forhold til den verden, vi er del af?
Udstillingen er tilrettelagt i et samarbejde med Moderna Museet i Stockholm, kurateret af Lars Bang Larsen og støttet af Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond og William Demant Fonden.
____________________________________________
Wind-turbine blades cut into slices, magnetic prayer wheels and sexualised icon paintings are some of the elements featured in Lea Porsager’s solo show STRIPPED, on throughout the summer at Kunsthal Charlottenborg.
Now, we welcome you to the opening of the exhibition Friday June 11 at 12-8pm.
Admission is free all day. Important information about COVID-19 documentation before your visit: bit.ly/3mvZFox
We look forward to see you at the opening!
Lea Porsager ‘STRIPPED’ is on view until August 8, 2021.
_________________________________________
About the exhibition:
Kunsthal Charlottenborg's large south wing is the setting for Lea Porsager’s works, which reflect the artist's fascination with – and her research into – spirituality and quantum physics. Porsager engages with science and esoteric knowledge as forms of cognition that the modern era has striven to keep separate. When different worldviews refract in each other, openings can arise between worlds, paving the way for new perspectives on what and how we know something and who our knowledge makes us.
‘STRIPPED’ consists exclusively of new works. The exhibition's biggest element is three blades from a wind turbine, shown here cut to pieces – a violently reworked readymade now lying on the floor of Kunsthal Charlottenborg like a fallen giant. The exhibition delves into ideas from the borderlands of human and social experience: how can we work with these notions that offer glimpses of what may be on the other side of our own perceptions and experiences? Do we have any choice but to try to contact them if we want to transform ourselves and our relationship with the world of which we are part?
The exhibition is arranged in collaboration with the Moderna Museet i Stockholm, curated by Lars Bang Larsen, and supported by the Augustinus Foundation, Beckett Foundation, the Danish Arts Foundation, Knud Højgaard’s Foundation, Obel Family Foundation, and the William Demant Foundation.

Event Venue & Nearby Stays

Kunsthal Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, Copenhagen, Denmark

Sharing is Caring: