Miejsca Troski / Kaja Wielowiejska

Wed May 25 2022 at 03:00 pm to 08:00 pm

Galeria Promocyjna | Warsaw

Galeria Promocyjna
Publisher/HostGaleria Promocyjna
Miejsca Troski \/ Kaja Wielowiejska
Advertisement
Kaja Wielowiejska
Miejsca troski
8 kwietnia - 28 maja 2022
Galeria Promocyjna

Kaja Wielowiejska w swoich pracach odnosi się do pradawnych wierzeń, w których przyroda była wyniesiona aż do rangi sacrum, a czynności kultowe dokonywane w specjalnie wydzielonych leśnych obszarach, tzw. świętych gajach - sanktuariach natury. Duży wpływ na wybór świętych miejsc miało ukształtowanie terenu przypominające kobiece łono. Na ich terenie często obowiązywały bardzo ścisłe restrykcje - polowanie i gromadzenie dóbr leśnych groziło świętokradcom utratą wzroku, ciężką chorobą czy nawet śmiercią w przypadku ścięcia drzewa.

Współcześnie coraz rzadziej przyroda traktowana jest jako świętość. Artystka w swoich pracach zwraca uwagę na opresję wobec natury oraz kobiet, nadmierną, bezduszną eksploatację, przedmiotowe traktowanie “Matki Ziemi”. Jej wystawa przedstawia apokaliptyczną wizję świata po wojnie i wielkich pożarach. Równocześnie podkreśla, że w tym trudnym czasie nie powinniśmy zapominać o cierpiącej przyrodzie. Wielowiejska postuluje powrót do bezpiecznych, świętych miejsc troski, współczucia i czułości.

Nel Laura Noddings, filozofka zajmująca się etyką troski zwraca uwagę na to, że w przyrodzie istnieje “relacja naturalnej troski”. Jest ona widoczna w współzależnościach między poszczególnymi elementami przyrody od skali mikro do makro: w życiu biologicznym, wymianie komórkowej, relacji świata grzybów, roślin i zwierząt, całych ekosystemów opartych na wzajemnym przepływie energii i materii. Relacja opieki występuje także w najbardziej podstawowej komórce życia społecznego czyli relacji matka-dziecko. Etyka troski wywodząca się z myśli feministycznej polega na wzajemności, pielęgnacji, otwartości na nierówne dawanie i otrzymywanie, jest uczuciowa, czuła i uważna na drugą osobę. Może wyrażać się w relacjach ludzkich, międzygatunkowych oraz stosunku do całych ekosystemów.


Wystawa w ramach Nagrody Inicjatywy Entry.

Partnerzy:
ASP w Warszawie
Inicjatywa Entry

/////////////////////////////////////////////

Kaja Wielowiejska
Places of Care
8 April - 28 May 2022
Galeria Promocyjna


Kaja Wielowiejska refers in her works to ancient beliefs in which nature was considered sacred and people worshipped in specially selected forest areas known as sacred groves or nature sanctuaries. The choice of sacred sites was strongly influenced by the terrain, which resembled a woman's womb. Human activity was often strictly limited in such spots: hunting and gathering forest products was considered sacrilege and was sanctioned by the loss of sight, serious illness or even death if a tree was cut down.

In modern times, nature is less and less frequently considered holy. In her works, the artist focuses her attention on the oppression of nature and women, excessive, heartless exploitation, and the brutalisation of 'Mother Earth'. Her exhibition presents an apocalyptic vision of the world after war and great fires. She emphasises that we must not forget about the nature’s suffering in this difficult time. Wielowiejska suggests returning to safe, sacred places of care, compassion and tenderness.

Nel Laura Noddings, a philosopher working on the ethics of care, points out that there is a ‘relationship of natural care’ in nature. It is visible in the interdependence between the different elements of nature from the micro to the macro scale: in biological life, cellular exchange, the relationship of the fungal, plant and animal worlds, whole ecosystems based on the mutual flow of energy and matter. The care relationship is also found in the most basic cell of social life, the mother-child relationship. The ethic of care derived from feminist thought is based on reciprocity, nurturing, openness to unequal giving and receiving, it is affectionate, tender and attentive to the other person. It can express itself in human relationships, interspecies relationships and attitudes towards whole ecosystems.

An Entry Initiative Award exhibition.

Partners:
Academy of Fine Arts, Warsaw, Poland
Entry Initiative
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Galeria Promocyjna, Rynek Starego Miasta 2,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: