Máté Mészáros: Mechanics of Distance | Performance | Perform Europe w Warszawie

Sat Jun 25 2022 at 07:00 pm

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru | Warsaw

Stowarzyszenie Pedagog\u00f3w Teatru
Publisher/HostStowarzyszenie Pedagogów Teatru
M\u00e1t\u00e9 M\u00e9sz\u00e1ros: Mechanics of Distance | Performance | Perform Europe w Warszawie
Advertisement
▪?▪?▪? Polska wersja ?▪?▪?▪
English version is available below
PERFORM EUROPE w Warszawie
Mechanics of Distance to performans site-specific, który znalazł się wśród 20 najlepszych spektakli tanecznych wg Aerowaves (Aerowaves Priority Selection in 2020).
Tancerze z trzech różnych środowisk (balet klasyczny, taniec ludowy i taniec współczesny) w towarzystwie muzyka na tyle intensywnie ingerują w swoje przestrzenie osobiste, że widz może odejść od swojej zwyczajowej chęci/potrzeby interpretacji. Ciała poprzez swoją plastyczność, materialność umieszczają taniec w perspektywie sztuk pięknych.
Mechanics of Distance to choreografia site-specific na trzech performerów i muzyka, prezentowana w przestrzeni publicznej, salach wystawowych, lobby, ogrodach, skwerach... Publiczność dowolnie podąża za performerami, kształtując własny obraz odbioru sztuki. Za każdym razem, performans jest adaptowany do konkretnej przestrzeni i miejsca prezentacji.
Mechanics of Distance skupia się na umieszczaniu w przestrzeni ciał statycznych i poruszających się, umiejscowieniu dopasowanych i niedopasowanych systemów oraz badaniu odległości pomiędzy ciałami. Narzędziem choreografa jest znalezienie odpowiedniego gestu, przełożenia abstrakcji na ciało fizyczne.
Performans przedstawia spotkanie-wariacje ciał w przestrzeni, stymulujące swobodną interpretację. Epizodyczne wydarzenia zaczerpnięte z kontekstów społecznych i osobistych reprezentują sytuacje emocjonalne, moralne lub intelektualne. “W choreografii Mészáros’a bezpośrednia, namacalna wspólnota i bliskość spotykają się z bardziej wzniosłym, uroczystym wymiarem, czasem o wzbogacona o kontekst polityczny. Celem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak daleko można poszerzyć granice tańca, jakie potencjały kryją się pod konkretną, słabo eksploatowaną (infrastrukturą) i jakie są nieskończone wymiary eksperymentowania, otwarta przestrzeń, która czeka na odkrycie.” (Dorottya Albert, szinhaz.net)

▪ Kiedy: 25 czerwca 2022, godz. 19:00
▪ Gdzie: Szkoła, ul. Emilii Plater, 31
▪ Cena: 30 zł / 40 zł *
▪ Bilety: https://goout.net/pl/bilety/mate-meszaros-mechanics-of-distance/xmln/
▪ Czas trwania: 60 minut
▪ Trailer: https://vimeo.com/340704161
*W ramach projektu Mechanics of Distance odbędą się spacery performatywne Mechanics of Distance i warsztaty z Máté Mészáros.
Warsztaty: https://fb.me/e/1TCzUt3yq
Spacery: https://fb.me/e/1w2oJGYZu
Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach projektu (spacer, performans, warsztaty) w cenie 120 PLN
Karnet: https://goout.net/pl/bilety/mechanics-of-distance-perform-europe-east-goes-to-east/xoln/
Choreografia i koncepcja: Máté Mészáros
Twórcy-wykonawcy: Jenna Jalonen, Máté Mészáros, Zsófia Tamara Vadas
Muzyka: Aron Porteleki
Konsultant: Tamás Bakó
Producent: Centrum Sztuki SN
Koordynacja w Polsce: Yuliya Dzichkouskaya z ramienia Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Premiera w Narodowym Teatrze Tańca w Budapeszcie / 26 maja 2019
Choreografia została zrealizowana przy wsparciu programu Zoltán Imre Narodowego Funduszu Kultury i znalazła się wśród selekcji Aerowaves Selection w 2020 roku.
Jeśli chcesz przyjść a masz szczególne potrzeby (językowe, komunikacyjne, mobilnościowe, inne) - napisz do nas: [email protected]
Spektakl odbywa się w ramach projektu Perform Europe East Goes to East. Partnerem projektu w Polsce jest Stowarzyszenie Pedagogów Teatru.
Stowarzyszenie Pedagogów Teatru to organizacja zrzeszająca artystów, twórców, działaczy i edukatorów teatralnych. Organizacja zajmuje się sztuką ze społecznością, teatrem społecznym, formami, które są na styku teatru, edukacji twórczej i obywatelskiej, aktywizmu. Pracujemy w obszarze sztuki nastawionej na sprawy społeczne, w oparciu o proces, szukamy nowych form oraz sposobów komunikacji, relacji i tworzenia.
www.pedagodzyteatru.org
Program Perform Europe ma wspierać ponadnarodową dystrybucję dzieł performatywnych – prezentowanych na żywo bądź z wykorzystaniem technologii cyfrowej – w ramach państw uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura. Na podstawie osiągnięć fazy pilotażowej ma zostać utworzony stały schemat wsparcia sektora sztuk performatywnych.
Za opracowanie i wdrożenie programu Perform Europe odpowiadają wspierane przez program Kreatywna Europa sieci europejskie: IETM (International Network for Contemporary Performing Arts), European Festivals Association, Circostrada, European Dancehouse Network; oraz specjalizująca się w badaniach i konsultingu organizacja IDEA Consult.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawy.
Przy wsparciu Perform Europe
#PerformEurope #PerformEuropeLive

▪?▪?▪? EN version ?▪?▪?▪?▪
Mechanics of Distance is a site-specific choreography nominated amongst the Aerowaves Priority Selection in 2020.
▪ When: 25 June 2022, 7 PM
▪ Where: Szkoła, ul. Emilii Plater, 31
▪ Price: 30 PLN / 40 PLN
▪ Tickets: https://goout.net/pl/bilety/mate-meszaros-mechanics-of-distance/xmln/
▪ Length of the show: 60 minutes
▪ Trailer: https://vimeo.com/340704161
The performers from three very different backgrounds (a classically trained ballet dancer, a dancer with a folk dance background and a dancer trained with contemporary techniques) and the musician interfere with one another's personal spaces so much that the recipient/spectator can make away from their usual urge/constraints for interpretation. The bodies place the dance in the perspective of fine arts by their plasticity, materiality.
Mechanics of Distance is a site-specific choreography for three dancers and a musician to be performed in a public space, exhibition halls, lobbies, gardens, squares, etc. The audience follows the performers in the space at a proximity of their choice. Each time it is performed, the piece is adapted to the specific space and location.
Mechanics of Distance focuses on positioning static and moving bodies in space, cramming matching and mismatched systems into it and examining the distance between bodies. To illustrate this problem the choreographer’s tool is to find the right gesture, the translation of abstraction to the physical body.
The piece presents encounter-variations of bodies in space stimulating free interpretation. Episodic events drawn from social and personal contexts represent emotional, moral or intellectual situations.’ In Mészáros’ choreography the direct, tangible togetherness and closeness meet a more elevated, solemn dimension, and supplemented by a more political dimension with the aim of finding an answer to the question of how far the limits of dance can be extended, what potentials are underlying a specific, poorly exploited (infra)structure and what the endless dimensions are of experimentation, the open space waiting to be explored. (Dorottya Albert, szinhaz.net)

Choreography and concept: Máté Mészáros
Creator-performers: Jenna Jalonen, Máté Mészáros, Zsófia Tamara Vadas
Music: Aron Porteleki
Consultant: Tamás Bakó
Producer: SÍN Arts Centre
Coordination in Poland: Yuliya Dzichkouskaya on behalf of Association of Theater Pedagogues.

Premiered at the National Dance Theatre, Budapest / 26 May 2019
The choreography was realized with the support of the Zoltán Imre Programme of the National Cultural Fund and was amongst the Aerowaves Priority Selection in 2020.
We also invite you to join dance workshops on partnering given by Máté Mászáros and Performative Walk
Workshops: https://fb.me/e/1TCzUt3yq
Performative Walk: https://fb.me/e/1w2oJGYZu
All 3 events (workshop, performative walk and performance) are available for 120 PLN: https://goout.net/pl/bilety/mechanics-of-distance-perform-europe-east-goes-to-east/xoln/

The performance is happening as part of the Perform Europe project East Goes to East. The partner of the project in Poland is the Association of Theater Pedagogues.
Association of Theater Pedagogues is an organization that brings together artists, creators, activists and theater educators. We work in the field of art focused on social issues, we search for new forms and ways of communication, relations and creation. www.pedagodzyteatru.org
Perform Europe is an EU-funded project aimed to rethink how performing arts works are presented across borders in a more inclusive, sustainable and balanced way by testing new touring and distribution practices and providing policy recommendations for a future EU support scheme. This 18-month journey includes a research phase, launching a digital platform, testing a support scheme, and designing policy recommendations.
Perform Europe is funded by the Creative Europe Programme of the European Union and co-managed by a Consortium of 5 organisations: IETM – International network for contemporary performing arts, the European Festivals Association (EFA), Circostrada, EDN – European Dancehouse Network, and IDEA Consult.

With the support of Perform Europe
#PerformEurope #PerformEuropeLive
The project co-financed by the City of Warsaw
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Emilii Plater 31,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring: