Julianna Bloodgood Embodied Voice Practices: The Voice of Release // workshop in Warsaw

Sat Oct 15 2022 at 11:00 am

Żoliborz, Warszawa / Poland | Warsaw

Authentic Voice
Publisher/HostAuthentic Voice
Julianna Bloodgood Embodied Voice Practices: The Voice of Release \/\/ workshop in Warsaw
Advertisement

Praktyki Embodied Voice: The Voice of Release // warsztaty prowadzone przez Juliannę Bloodgood
*
Warsztat weekendowy:
15.10.2022 11:00-18:00
16.10.2022 10:00-17:00
ul. ks. Teofila Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa Żoliborz, Anya Joga.
Prowadzone w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.
Finanse:
550 PLN / 120 EUR - wczesne zapisy do 1/10/2022
650 PLN / 140 EUR - standard
Zarezerwuj miejsce: Olga Lidia [email protected], temat: „The Voice of Release”
*
Pełne ciało, pełny oddech, pełne emocje, pełen potencjał.
Ucieleśnione podejście do treningu wokalnego, które wykorzystuje praktyki somatyczne i technikę wokalną, aby doprowadzić do świadomości, przebudzenia i aktywacji naszych autentycznych głosów. Eksploracja głosu doświadczanego przez ciało i otaczającą nas przestrzeń. Ciało jest naszą bramą do wszystkich twórczych źródeł, a od ciała rozpoczynamy badanie głosu, brzmienia, pieśni i słów poprzez dynamiczną eksplorację źródeł dźwięku. Poprzez przepływ ruchu i oddechu możemy obudzić wibracje dźwiękowe w ciele - rezonując kości i tkanki - tworząc trzewne zrozumienie głosu i ożywiając nowe możliwości ekspresji wokalnej.
The Voice of Release to specjalne podejście do wokalizacji, które skupia się na akcie oddania głosu własnym emocjom. Jest to proces transformacji i coś, czego zbiorowo brakuje nam w naszych współczesnych kulturowych ramach. Częścią naszego unikalnego ludzkiego doświadczenia jest to, że jesteśmy w stanie nadać kształt i treść naszym uczuciom poprzez sztukę; przekształcenie naszych wewnętrznych doświadczeń i emocji w coś, czym można się dzielić, być świadkiem, wspierać i uwalniać. Wyrażanie bólu emocjonalnego za pomocą głosu jest procesem naturalnym, a poprzez wspólnie trzymaną przestrzeń, świadectwo i wsparcie wspólnoty oraz potężny akt wokalizacji, nasze uczucia mogą stać się pięknem, które możemy przekształcić i uwolnić. Będziemy przechodzić przez różne techniki kreatywnego przetwarzania i uwalniania głosu, a zakończymy proces twórczą i fizyczną integracją, zaczynając i kończąc z lekkością i radością.
*
Julianna Bloodgood
Aktorka, wokalistka i pedagog
juliannabloodgood.com
https://www.juliannabloodgood.com/music
*
do zobaczenia na miejscu
~~~

Embodied Voice Practices: The Voice of Release // workshop led by Julianna Bloodgood
*
Weekend workshop:
15/10/2022 11:00-18:00
16/10/2022 10:00-17:00
ul. ks. Teofila Boguckiego 1A, 01-508 Warszawa Żoliborz, Anya Joga.
Led in English with Polish translation.
Finances:
550 PLN / 120 EUR - earlybirds till 7/10/2022
650 PLN / 140 EUR - standard
Book your place: Olga Lidia [email protected], topic: "The Voice of Release"
*
Full body, full breath, full emotion, full potential.
An embodied approach to vocal training which utilizes somatic practices and vocal technique to bring about the awareness, awakening and activation of our authentic voices. Exploration of voice as experienced through the body and the space around us. The body is our gateway to all creative sources, and from the body we begin our investigation of voice, sounding, song and words through a dynamic exploration of the origins of sound. Through a flow of movement and breath we can awaken sound vibrations within the body -resonating the bones and tissues- creating a visceral understanding of the voice and enlivening new possibilities for vocal expression.
The Voice of Release is a special approach to vocalising which focuses on the act of giving voice to one's emotions. It is a transformative process and something that we collectively lack in our contemporary structures. Part of our unique human experience is that we are able to give shape and substance to our feelings through art; transmuting our inner experiences and emotions into something that can be shared, witnessed, supported and released. To express our emotional pain through our voice is a natural process and through shared and held space, witness and support of community and the powerful act of vocalising, our feelings can become a thing of beauty that we can transform and release. We will cycle through different creative processing and vocal release techniques and conclude the process with creative and physical integration, beginning and ending with lightness and joy.
*
Julianna Bloodgood
Theatre maker, vocalist and teacher
juliannabloodgood.com
https://www.juliannabloodgood.com/music
*
see you there
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Żoliborz, Warszawa / Poland, ,Warsaw, Poland, Warsaw, Poland

Sharing is Caring: