Jerzy Krawczyk. Gra o wszystko | wystawa

Sun Jun 19 2022 at 12:00 pm to 08:00 pm UTC+02:00

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art | Warsaw

Zach\u0119ta Narodowa Galeria Sztuki \/ Zach\u0119ta National Gallery of Art
Publisher/HostZachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art
Jerzy Krawczyk. Gra o wszystko | wystawa
Advertisement
Jerzy Krawczyk
Gra o wszystko
otwarcie wystawy: 07.04.2022
daty trwania wystawy: 07.04 – 19.06.2022
kurator: Michał Jachuła
produkcja: Karolina Jezierska-Pomorska, Anna Muszyńska, Andrzej Bialik, Dariusz Bochenek, Remigiusz Olszewski, Grzegorz Ostromecki
współpraca: Muzeum Sztuki w Łodzi
[for English scroll down]
Wystawa Jerzego Krawczyka w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki przybliża wielowątkową twórczość opartą na przeżyciach i przekonaniach osobistych malarza i odwołaniach do kanonu sztuki dawnej i tej z początku ** wieku. Ekspozycja obejmuje dojrzałe prace artysty, w tym pejzaże łódzkie malowane od drugiej połowy lat pięćdziesiątych ** wieku, martwe natury i portrety rozwijające koncepcję realizmu przestrzennego, prace z Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi, a także dzieła poświęcone wojnie i Holokaustowi, tworzone aż do przedwczesnej śmierci artysty w 1969 roku. Dwa bieguny sztuki, czyli „malarstwo o malarstwie” i życiowe doświadczenie — kluczowe dla malarskiego oeuvre Krawczyka — znajdują odzwierciedlenie w wyborze i układzie ponad 80 prac pokazanych w sześciu salach Zachęty.
Wrażliwy na ikonosferę codzienności Krawczyk w prekursorski sposób podejmował temat konsumeryzmu, nadmiaru obrazów i informacji, a także autotematyczny wątek „sztuki o sztuce”. Reprezentował krytyczne podejście do współczesnej mu rzeczywistości i do samego siebie, a w odniesieniu do sztuki — do kategorii oryginalności i nowatorstwa. W jego obrazach rozpoznajemy tematy egzystencjalne, namysł nad śmiercią i przepełnione humorem intelektualne konstrukcje — odmalowane z warsztatową biegłością, przepełnione miłością do malarstwa. Artysta żonglował stylistykami i językami wizualnymi — od kolażu po „trompe l'oeil”, do swoich obrazów olejnych wplatał również fragmenty tekstów. Liczne jego dzieła są świadectwem czerpania motywów z własnych obrazów, ich przemalowywania bądź malowania na nowo, przepracowywania kompozycji i udoskonalania konceptu.
Wystawa Jerzego Krawczyka zorganizowana we współpracy z Muzeum Sztuki w Łodzi jest pierwszą tak obszerną prezentacją dzieł malarza od 35 lat. Towarzyszy jej polsko-angielska publikacja z tekstami Anny Baranowej, Jarosława Lubiaka, Karoliny Zychowicz, Marcina Lachowskiego i Michała Jachuły. Taki dobór tekstów, jak i dzieł pokazanych na wystawie, pozwalają na zobaczenie złożonej i oryginalnej twórczości Krawczyka w nowym świetle.
_________
Jerzy Krawczyk
All or Nothing
the opening of the exhibition: 07.04.2022
duration of the exhibition: 07.04 – 19.06.2022
curator: Michał Jachuła
production: Karolina Jezierska-Pomorska, Anna Muszyńska, Andrzej Bialik, Dariusz Bochenek, Remigiusz Olszewski, Grzegorz Ostromecki
cooperation: Muzeum Sztuki in Łódź
Jerzy Krawczyk’s exhibition at Zachęta — National Gallery of Art presents a multi-layered oeuvre based on the painter’s experiences and personal convictions, as well references to the canon of ancient art and art from the early 20th century. The exhibition features the artist’s mature works, including landscapes of Łódź painted from the second half of the 1950s, still lifes and portraits developing the concept of spatial realism, works from the Department of Normal Anatomy at the Medical Academy in Łódź, as well as works devoted to war and the Holocaust, created until the painter’s premature death in 1969. The two poles of art, i.e. ‘painting about painting’ and life experience — crucial for Krawczyk’s painting oeuvre — are reflected in the selection and arrangement of over eighty works shown in six Zachęta exhibition rooms.
Sensitive to the iconosphere of everyday life, Krawczyk took up the subject of consumerism, the overabundance of images and information, as well as the autothematic theme of ‘art about art’ in a pioneering way. He represented a critical approach to his contemporary reality and to himself, and in relation to art — to categories of originality and innovation. In his paintings, we recognise existential themes, reflections on death and intellectual constructions filled with humour, painted with technical skill and filled with love for painting. The artist juggled styles and visual languages, from collage to ‘trompe l'oeil’, he also wove fragments of texts into his oil paintings. Many of his works bear witness to the fact that he took motifs from his own paintings, repainted or painted them anew, reworked the composition and improved the concept.
The Jerzy Krawczyk exhibition, organised in collaboration with the Muzeum Sztuki in Łódź, is the first such comprehensive presentation of the painter’s works in 35 years. It is accompanied by a Polish–English publication with texts by Anna Baranowa, Jarosław Lubiak, Karolina Zychowicz, Marcin Lachowski and Michał Jachuła. This selection of texts, as well as the selection of works shown in the exhibition, allow us to see Krawczyk’s complex and original work in a new light.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art, Warsaw, Poland

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Warsaw

BASY TROPIKALNE \/\/ Mentalcut \/\/
Sat Jun 18 2022 at 09:00 pm BASY TROPIKALNE // Mentalcut //

WIR

Lust Supper - #RaveWithYourSlave
Sat Jun 18 2022 at 10:00 pm Lust Supper - #RaveWithYourSlave

XOXO Party

Sinners 2 @ Luzztro , Warszawa
Sat Jun 18 2022 at 11:55 pm Sinners 2 @ Luzztro , Warszawa

Warsaw, Poland

Otwarta Kundalini Yoga: Wyra\u017caj Sw\u00f3j Najwy\u017cszy Potencja\u0142 & Olejki Terapeutyczne
Sun Jun 19 2022 at 10:00 am Otwarta Kundalini Yoga: Wyrażaj Swój Najwyższy Potencjał & Olejki Terapeutyczne

Adi Shakti Harmony Health Prosperity

VIII\u00bd Zlot pojazd\u00f3w zabytkowych w Mszczonowie
Sun Jun 19 2022 at 10:00 am VIII½ Zlot pojazdów zabytkowych w Mszczonowie

ulica 3 Maja, 96-320 Mszczonów, Polska

Menspire 5 Day Course
Sun Jun 19 2022 at 11:00 am Menspire 5 Day Course

ASK Academy Warsaw

Day for ART - podsumowanie sezonu MDK w Ostrowi Mazowieckiej
Sun Jun 19 2022 at 03:00 pm Day for ART - podsumowanie sezonu MDK w Ostrowi Mazowieckiej

MOSiR Ostrów Mazowiecka

SPY, JAD, Embitter \/\/ 19.06.2022 Warszawa
Sun Jun 19 2022 at 05:00 pm SPY, JAD, Embitter // 19.06.2022 Warszawa

Pogłos

Questions, Human Rights + Krain + Tokarz Inferno
Sun Jun 19 2022 at 06:00 pm Questions, Human Rights + Krain + Tokarz Inferno

Fabryka Kultury Zgrzyt

NLE CHOPPA + SMOKEPURPP | Lato w Plenerze 2022
Sun Jun 19 2022 at 06:00 pm NLE CHOPPA + SMOKEPURPP | Lato w Plenerze 2022

Letnia Scena Progresji

Filip Sojka | Jazz Session #124
Sun Jun 19 2022 at 07:00 pm Filip Sojka | Jazz Session #124

BARdzo bardzo

Warsaw is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Warsaw Events