FIG. 2 | MY HEAD IS A PHOTODUMP | GROUP EXHIBITION

Fri Apr 15 2022 at 12:00 pm to 07:00 pm

КО-ОП | Sofia

FIG.
Publisher/HostFIG.
FIG. 2 | MY HEAD IS A PHOTODUMP | GROUP EXHIBITION
Advertisement
/ENGLISH BELOW/

Групова изложба “My Head Is a Photodump”
част от ФИГ. 2
12-20 април 2022 г.
Oткриване: 12 април, 18:30 ч.
Локация: КО-ОП
бул. Янко Сакъзов 17

Както по традиция ФИГ. 2 ще бъде открит с представяне на групова изложба на редица художници и художнички, които са активна част от съвременната българска сцена.
И ако до съвсем скоро сме си мислили, че последните няколко години няма с какво да ни изненадат и впечатлят, то сега скуката започна да ни се вижда като мечтан и недостижим оазис.

Откриващата групова изложба “My Head Is a Photodump” ще трансформира пространството на КО-ОП в импровизиран “фотодъмп” с творби, генерирани или вдъхновени от споделени изображения от общ “чатруум”, превърнал се във временно общо студио на артистите. В продължение на 1 месец участниците си споделяха визуални материали на това, което ги заобикаля, впечатлява и ангажира. Като така с тази чат “стая” целяхме да пресъздадем до някаква степен и по съвременен, дигитален начин усещането за споделено авторство и колективна мисъл. Резултатът ни кара да се замислим за това какво е авторство, какви са неговите граници и може ли и кога то става споделено. А експерименталният формат ще представи труда като импровизиран и отворен анализ на пресечените точки на една група хора в един особен момент, разглеждайки как информацията пътува из различните медии, които ни заобикалят и се пречупва през нашите преживявания и интерпретации.

Художници и художнички:
Аарън Рот

Александра Георгиева
Алина Папазова
Били Матеева
BLOOD BECOMES WATER
Вълко Чобанов
Георги Василев
Денислав Големанов
Деси Баева
Жана Миткова
Мартина Вачева

Мич Брезунек
Мирослав Живков – Dzhingibi
Розалина Буркова
Теодор Генов

Цветомира Борисова
Яна Абрашева
Ясен Згуровски
***
Информация за пълната програма на ФИГ. 2 ще намерите тук: www.fig.bg
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

***
Group exhibition “My Head Is a Photo Dump”
Part of FIG. 2
12-20 April 2022
Opening: 12 april, 18:30
Location: KO-OP

Traditionally, FIG. will open with the presentation of a group exhibition of a number of artists who are an active part of the contemporary Bulgarian scene.
And, if until very recently we thought that the last few years had nothing to surprise and impress us, now boredom has begun to seem like a dreamy and unattainable oasis.

The inaugural group exhibition "My Head Is a Photodump" will transform the KO-OP space into an impromptu "photodump" with works generated or inspired by shared images from a common "chatroom" that has become a temporary shared studio for the artists. For one month, participants shared visual materials of what surrounded, impressed and engaged them. As such, with this chat "room" we aimed to recreate to some extent and in a contemporary, digital way the feeling of shared authorship and collective thought. The result got us thinking about what authorship is, what its limits are, and if and when it can become shared. The experimental format will present the work as an intuitive and open analysis of the intersections of a group of people at a particular moment, looking at how information travels through the different media that surround us and is refracted through our experiences and interpretations.

Artists:
Aaron Roth
Aleksandra Georgieva – Sa6ettu
Alina Papazova
Billy Mateeva
BLOOD BECOMES WATER
Valko Chobanov
Georgi Vasilev
Denislav Golemanov
Dessy Baeva
Zhana Mitkova
Martina Vacheva
Mitch Brezounek
Miroslav Zhivkov – Dzhingibi
Rozalina Burkova
Teodor Genov
Tsvetomira Borisova
Yana Abrasheva
Yasen Zgurovski

***
FIG.2 full programme:
www.fig.bg
The project is implemented with the support of the National Culture Fund.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

КО-ОП, 17 yanko sakazov blvd,Sofia, Bulgaria

Discover more events by tags:

Exhibitions in SofiaArt in Sofia

Sharing is Caring: