CCCB-Xcèntric- Mirar l'Altre. La mirada de l'Altre

Sun Feb 06 2022 at 06:30 pm to 08:30 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB-Xc\u00e8ntric- Mirar l'Altre. La mirada de l'Altre
Advertisement
Mirar l'Altre. La mirada de l'Altre
About this Event

Aquesta sessió s'emmarca dins del programa de projeccions de l'Aula Xcèntric que, amb el títol de F(r)iccions Etnogràfiques, ens convida a descobrir un conjunt d'obres que s'allunyen del cinema etnogràfic tradicional —de tall objectivista i realista—, temptatives experimentals per pensar i fer un cinema antropològic diferent, més obert i crític, que sense renunciar a les exigències de la investigació etnogràfica, experimenta tant en l'àmbit formal com metodològic.

En aquesta sessió presentem quatre pel·lícules etnogràfiques realitzades per cineastes d’èpoques i països diferents que representen una temptativa per desarticular algunes de les convencions ètiques i formals del cinema etnogràfic de tall objectivista i cientificista. Són obres crítiques i reflexives que experimenten obertament amb la veu en off, la ficció o el muntatge; obres que no es limiten a mirar l’Altre, sinó que deixen que aquest Altre miri directament a càmera, desafiant i qüestionant així la posició de l’antropòleg.

Reassemblage, de Trinh T. Minh-ha, filmat en una zona rural del Senegal, té com a tema principal el poder de la representació fílmica de l’Altre i la construcció del discurs antropològic. De manera crítica i original, l’autora dissecciona els cànons ètics i estètics del cinema etnogràfic, i ho fa des d’una perspectiva manifestament feminista i postcolonial. Aquesta és una obra inclassificable del cinema etnogràfic, que ha exercit una gran influència en cineastes posteriors.

A Coupé/Decalé, Camille Henrot ens apropa a un ritual de pas a l'illa de Pentecosta, arxipèlag de Vanuatu, recreat per a un grup de turistes. Mitjançant una escissió literal i figurativa de la pel·lícula, l'autora qüestiona la dimensió ètica i epistemològica de la mirada etnogràfica, i ens enfronta al terreny relliscós que suposa aspirar a representar l'Altre.

Les tambours d’avant: Tourou et Bitti és un curtmetratge de Jean Rouch, un dels grans noms del cinema etnogràfic. Rouch experimenta en aquest treball amb el que ell mateix anomena una veu en off «en primera persona», que s’allunya de les convencions del «comentari científic» que acompanya moltes de les pel·lícules antropològiques anteriors. A través d’un únic pla seqüència, Rouch ens convida a pensar en la relació entre el temps fílmic i el temps ritual, així com en el poder de la ficció per comprendre i transformar la realitat.

Há terra!, de l’artista brasilera Ana Vaz, és un exercici poètic i reflexiu que ens convida a repensar el lloc que ocupa el cinema etnogràfic en relació amb les traces de la violència colonial. Vaz planteja aquest film com un joc de miralls entre qui filma i qui és filmat, és a dir, com un encontre directe, fins i tot inquietant, amb aquell «Altre etnogràfic» que ha estat sovint esborrat de les pel·lícules antropològiques. A través de la dissociació entre la imatge i la veu en off, així com de l’ús de la càmera subjectiva, Há terra! ens fa emprendre un viatge, alhora fragmentari i dolorós, cap als racons oblidats de la memòria històrica.

Reassemblage, Trinh T. Minh-ha, Estats Units, 1983, 16 mm, 40'

Coupé/Decalé, Camille Henrot, França, 2010, 35 mm a digital, 5', sense so

Les tambours d’avant (Tourou et Bitti), Jean Rouch, França, 1971, 16 mm, 12'

Há Terra!, Ana Vaz, Brasil, 2016, digital, 15'


Projecció en digital, VOSE. Còpies de Reassemblage i Há Terra! procedents de Light Cone. Coupé/Decalé cortesia de l'artista i la Galeria Kamel Mennour. Còpia de Les tambours d’avant procedent del Centre National de la Recherche Scientifique (França).


Directors/es: Trinh T. Minh-ha, Camille Henrot, Jean Rouch, Ana Vaz


Mirar al Otro. La mirada del Otro

Esta sesión se enmarca en el programa de proyecciones del Aula Xcèntric que, bajo el título de F(r)icciones Etnográficas, nos invita a descubrir un conjunto de obras alejadas del cine etnográfico tradicional —de corte objetivista y realista—, tentativas experimentales para pensar y hacer un cine antropológico más abierto y crítico, que sin renunciar a las exigencias de la investigación etnográfica, experimenta tanto a nivel formal como metodológico.

En esta sesión presentamos cuatro películas etnográficas realizadas por cineastas de épocas y países diferentes que representan una tentativa para desarticular algunas de las convenciones éticas y formales del cine etnográfico de corte objetivista y cientificista. Son obras críticas y reflexivas que experimentan abiertamente con la voz en off, la ficción o el montaje; obras que no se limitan a mirar al Otro, sino que dejan que este Otro mire directamente a cámara, desafiando y cuestionando así la posición del antropólogo.

Reassemblage, de Trinh T. Minh-ha, filmado en una zona rural de Senegal, tiene como tema principal el poder de la representación fílmica del Otro y la construcción del discurso antropológico. De manera crítica y original, la autora disecciona los cánones éticos y estéticos del cine etnográfico, y lo hace desde una perspectiva manifiestamente feminista y poscolonial. Esta es una obra inclasificable del cine etnográfico, que ha ejercido una gran influencia en cineastas posteriores.

En Coupé/Decalé, Camille Henrot nos acerca a un ritual de paso en la isla de Pentecostés, archipiélago de Vanuatu, recreado para un grupo de turistas. Por medio de una escisión literal y figurativa de la película, la autora cuestiona la dimensión ética y epistemológica de la mirada etnográfica, y nos enfrenta al terreno resbaladizo que supone aspirar a representar al Otro.

Les tambours d’avant: Tourou et Bitti es un cortometraje de Jean Rouch, uno de los grandes nombres del cine etnográfico. Rouch experimenta en este trabajo con lo que el mismo denomina una voz en off «en primera persona», que se aleja de las convenciones del «comentario científico» que acompaña muchas de las películas antropológicas anteriores. A través de un único plano secuencia, Rouch nos invita a pensar en la relación entre el tiempo fílmico y el tiempo ritual, así como en el poder de la ficción para comprender y transformar la realidad.

Há terra!, de la artista brasileña Ana Vaz, es un ejercicio poético y reflexivo que nos invita a repensar el lugar que ocupa el cine etnográfico en relación con las trazas de la violencia colonial. Vaz plantea este film como un juego de espejos entre quien filma y quien es filmado, es decir, como un encuentro directo, incluso inquietante, con aquel «Otro etnográfico» que a menudo ha sido borrado de las películas antropológicas. A través de la disociación entre la imagen y la voz en off, así como del uso de la cámara subjectiva, Há terra! nos hace emprender un viaje, a la vez fragmentario y doloroso, hacia los rincones olvidados de la memoria histórica.


Reassemblage, Trinh T. Minh-ha, Estados Unidos, 1983, 16 mm, 40'


Coupé/Decalé, Camille Henrot, Francia, 2010, 35 mm a digital, 5', sin sonido


Les tambours d’avant (Tourou et Bitti), Jean Rouch, Francia, 1971, 16 mm, 12'


Há Terra!, Ana Vaz, Brasil, 2016, digital, 15'


Proyección en digital, VOSE. Copias de Reassemblage y Há Terra! procedentes de Light Cone. Coupé/Decalé cortesía de la artista y la Galería Kamel Mennour. Copia de Les tambours d’avant procedente del Centre National de la Recherche Scientifique (Francia).


Directores/as: Trinh T. Minh-ha, Camille Henrot, Jean Rouch, Ana Vaz

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 4.00

Discover more events by tags:

Entertainment in Barcelona

Sharing is Caring: