CCCB-Tanatolab. Taller amb el col·lectiu DU-DA

Thu Sep 30 2021 at 06:00 pm to 09:00 pm UTC+02:00

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB-Tanatolab. Taller amb el col\u00b7lectiu DU-DA TanatoLab
Un laboratori de creació i assaig sobre la mort, a càrrec del col·lectiu DU-DA
About this Event

TanatoLab

Un laboratori de creació i assaig sobre la mort, a càrrec del col·lectiu DU-DA

30 setembre, 7 i 21 octubre i 4 novembre 2021 18h


Hi ha alternatives a la nostra noció clàssica de mort individual? Podem imaginar altres maneres de viure i morir que deixin a un costat aquesta dicotomia?

Tanatolab és un laboratori d'assajos sobre la mort en el qual explorarem maneres de morir que ampliïn la noció clàssica de mort individual: transició d'una existència a una altra, transformació i canvi, espai liminal o nexe, descomposició en codependència. Crearem un espai confortable, cuidat i lliure de judicis en el qual transitar diferents experiències i aproximacions a la idea de la mort.

A partir del pensament de Donna Haraway i de la recerca duta a terme pel col·lectiu DU-DA en el projecte Morir Guay. Voces y relatos para no tener miedo, compartirem documents textuals, sonors i audiovisuals per explorar diverses perspectives sobre la qüestió de la mort. Plantejarem dinàmiques participatives a través de l'escriptura, el treball corporal, la fermentació i l'observació de matèria orgànica. Oferirem una obertura de perspectives en relació amb la mort i aprofundirem en les connexions entre transformació, biopolítica, temps, narrativa i ficció, el que és humà i el que és més que humà, la codependència, el que és ritual. El taller s'estructura en quatre sessions:

Morir en el Capitalocè. L'ansietat per la fi de la vida està àmpliament estesa en la nostra societat. No obstant això, paradoxalment, la mort en la nostra cultura és tabú, una cosa que ens incomoda i que no volem mirar de cara. A través d'un exercici d'escriptura creativa explorarem els imaginaris actuals de la mort i plantejarem abordatges més amables.

Una poma és la meva mare i un cuc la meva filla. A través d'un exercici de ficció especulativa, investigarem els vincles entre mort i temps en relacions no només humanes, la presència i la pertinença a sistemes de vida en escales no antropocèntriques. Com podem entendre la vida i la mort en existències i processos que desborden el cos humà?

Suspensió de la vida. Amb els nostres cossos i a través d'un exercici de meditació guiada, ens introduirem en un espai liminal on connectar amb les sensacions d'un lloc «entre» el naixement i la mort. Crearem un espai per habitar la por, l'estranyesa, la corporalitat que sosté la vida i la mort, l'espai de poder des del qual desenganxar-nos d’allò material per connectar amb un procés de transformació continu, que és un cos que neix i mor.

El quefir no mor mai. El contínuum microbià descompon la matèria orgànica, aliment d'altres vides, existències que no envelleixen, que no coneixen la mort programada. Ens involucrem en processos vius de fermentació i putrefacció, en el compostatge com a condició terrenal i qüestionem els límits culturals del fàstic i del que està podrit.

Tractarem qüestions relacionades amb la mort, l'envelliment i la putrefacció. Considera si estàs preparada i tens ganes de fer aquest recorregut amb nosaltres.

El projecte de recerca del qual neix aquest taller ha tingut una beca de la fàbrica de creació La Escocesa.

Participants: DU-DA

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Trobades entre espècies

30 setembre, 7 i 21 octubre i 4 novembre 2021

L'entrada és per les 4 sessions del taller, és bescanviable per una entrada a l'exposició Ciència Fricció.

18.00 - 19.30TanatoLab

Un laboratorio de creación y ensayo sobre la muerte, a cargo del colectivo DU-DA

30 septiembre, 7 y 21 octubre y 4 noviembre 2021¿Hay alternativas a nuestra noción clásica de muerte individual? ¿Podemos imaginar otras maneras de vivir y morir que dejen a un lado esta dicotomía?

Tanatolab es un laboratorio de ensayos sobre la muerte en el que exploraremos modos de morir que amplíen la noción clásica de muerte individual: transición de una existencia a otra, transformación y cambio, espacio liminal o nexo, descomposición en codependencia. Crearemos un espacio confortable, cuidado y libre de juicios en el que transitar distintas experiencias y aproximaciones a la idea de la muerte.

A partir del pensamiento de Donna Haraway y de la investigación llevada a cabo por el colectivo DU-DA en el proyecto Morir Guay. Voces y relatos para no tener miedo compartiremos documentos textuales, sonoros y audiovisuales para explorar diversas perspectivas sobre la cuestión de la muerte. Plantearemos dinámicas participativas a través de la escritura, el trabajo corporal, la fermentación y la observación de materia orgánica. Ofreceremos una apertura de perspectivas en relación con la muerte y profundizaremos en las conexiones entre transformación, biopolítica, tiempo, narrativa y ficción, lo humano y lo que es más que humano, la codependencia, lo ritual. El taller se estructura en cuatro sesiones:


Morir en el Capitaloceno. La ansiedad por el f​in de la vida ​está ampliamente extendida en nuestra sociedad. Sin embargo, paradójicamente, la muerte en nuestra cultura es tabú, algo que nos incomoda y que no queremos mirar de frente. A través de un ejercicio de escritura creativa exploraremos los imaginarios actuales de la muerte y plantearemos acercamientos más amables.


Una manzana es mi madre y un gusano mi hija. A través de un ejercicio de ficción especulativa, investigaremos los vínculos entre muerte y tiempo en relaciones no solo humanas, además de la presencia y la pertenencia a sistemas de vida en escalas no antropocéntricas. ¿Cómo podemos entender la vida y la muerte en existencias y procesos que desbordan el cuerpo humano?


Suspensión de la vida. Con nuestros cuerpos y a través de un ejercicio de meditación guiada, nos introduciremos en un espacio liminal donde podremos conectar con las sensaciones de un lugar «entre» el nacimiento y la muerte. Crearemos un espacio para habitar el miedo, la extrañeza, la corporalidad que sostiene la vida y la muerte, el espacio de poder desde el cual desapegarnos de lo material para conectar con un proceso de transformación continuo, que es un cuerpo que nace y muere.


El kéfir nunca muere. El continuum microbiano descompone la materia orgánica, alimento de otras vidas, existencias que no envejecen, que no conocen la muerte programada. Nos involucramos en procesos vivos de fermentación y putrefacción, en el compostaje como condición terrenal y cuestionamos los límites culturales del asco y lo podrido.

Trataremos cuestiones relacionadas con la muerte, el envejecimiento y la putrefacción. Considera si estás preparada y tienes ganas de hacer este recorrido con nosotras.

El proyecto de investigación del que nace este taller ha tenido una beca de la fábrica de creación La Escocesa.

Participantes: DU-DA

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Encuentros entre especies

30 septiembre, 7 y 21 octubre y 4 noviembre 2021

18.00 - 19.30

Esta entrada es para las 4 sesiones que forman el taller, es canjeable peor una entrada a la exposición Ciencia Fricción.


TanatoLab A creation and research laboratory on death, led by DU-DA


30 September — 4 November 2021Can we imagine ways of dying other than the individual death? What other modes of living and dying can we conceive and practice that question the life-death dicotomy?TanatoLab is a laboratory where we will explore alternatives that challenge the classic perception of individual death: transition from one existence to another, transformation and change, nexus or liminal space, co-dependent decomposition. We provide a comfortable non-judgmental environment for sharing experiences and approaches to the concept of death.Based on Donna Haraway's theory and conclusions from research done by the DU-DA collective in Morir Guay. Voces y relatos para no tener miedo, we will share audio, visual and written documentaries to explore diverse perspectives regarding the issue of death. Active participation will take place through writing, body work, fermentation and the observation of organic material. We will offer a broader perspective about death and explore the connections between transformation, biopolitics, time, narrative and fiction, what is human and “more-than-human”, co-dependency and rituals.


Death in the Capitalocene. Anxiety about the end of life is widely spread throughout our society. Paradoxically, however, death is a taboo, an uncomfortable subject we try to avoid facing. Through a creative writing exercise, we will explore the current imagery of death and introduce more amicable approaches to it.

An apple is my mother and a worm is my daughter. Through a speculative fiction exercise, we will explore the links between death and time not only from a human perspective but from a non-anthropocentric understanding. How can we appreciate the existences and processes of life and death that take place beyond the human body?

Suspension of life. Through guided meditation, our bodies will enter a liminal space where we connect with a place “between” birth and death. We will create a space to inhabit fear, strangeness, and the corporality that sustains life and death. Through this space, we will enable the possibility of detaching ourselves from the material world and connecting with a continuous process of transformation, which is a body that will be born and die.

Kefir never dies. The microbial continuum decomposes organic matter, nourishing other lives, perpetuating existences that neither age nor experience programmed death. We will engage in the living processes of fermentation and putrefaction and in composting as a natural earthly condition and we will question the cultural limits between our conceptions of disgust and decay.

We will deal with issues related to death, ageing and putrefaction. Consider if you are ready and feel like taking this journey with us.


Participants: DU-DA


This activity is part of Science Friction, Encounters among species

DATES AND HOURS30 September, 7 and 21 October and 4 November 2021

18.00 - 19.30€ 24 for the 4 sessions / € 16 for people under 25 years of age, large and single-parent families, and retirees / Free of charge Friends of the CCCB, unemployed, certified teachers (with ID) and “Targeta Rosa” pensioners.Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 24.00

Sharing is Caring:

More Events in Barcelona

The Conversation Club Language Exchange
Thu Sep 30 2021 at 04:00 pm The Conversation Club Language Exchange

Roma Cafè

Women Entrepreneurship in Urban Mobility
Thu Sep 30 2021 at 05:00 pm Women Entrepreneurship in Urban Mobility

Auditori de l'Edifici Vèrtex al Campus Nord de la UPC

Talent Acquisition Meet-up - Barcelona
Thu Sep 30 2021 at 05:00 pm Talent Acquisition Meet-up - Barcelona

OneCoWork Plaça Catalunya

REGALA UN RETRAT ALS TEUS AVIS
Thu Sep 30 2021 at 05:30 pm REGALA UN RETRAT ALS TEUS AVIS

Biblioteca Montserrat Abelló

PARTE II - Ruta cultural Raval: Un viaje a la inspiraci\u00f3n IN HOUSE
Thu Sep 30 2021 at 05:30 pm PARTE II - Ruta cultural Raval: Un viaje a la inspiración IN HOUSE

Ateneu del Raval

El Patio Party Free pass OttoZutz wWelovebcn
Thu Sep 30 2021 at 05:55 pm El Patio Party Free pass OttoZutz wWelovebcn

Otto Zutz

Art Lover Solo @Raima 2021
Thu Sep 30 2021 at 06:30 pm Art Lover Solo @Raima 2021

Raima

Art Lover Solo #6 @Raima1986
Thu Sep 30 2021 at 06:30 pm Art Lover Solo #6 @Raima1986

Raima

CCCB- Conversa amb Richard Ford i Borja Baguny\u00e0
Thu Sep 30 2021 at 06:30 pm CCCB- Conversa amb Richard Ford i Borja Bagunyà

CCCB

Taller  Fotograf\u00eda Inicial en Barcelona. "Aprender a Usar tu C\u00e1mara"
Thu Sep 30 2021 at 07:00 pm Taller Fotografía Inicial en Barcelona. "Aprender a Usar tu Cámara"

Basílica de Santa Maria del Mar

Finestres - Trobada: Arnau Pons i Manel Oll\u00e9
Thu Sep 30 2021 at 07:00 pm Finestres - Trobada: Arnau Pons i Manel Ollé

Llibreria Finestres

N\u00f3made Barcelona 30\/9 @ Gracia
Thu Sep 30 2021 at 07:00 pm Nómade Barcelona 30/9 @ Gracia

Depot Lab Barcelona Coworking - Gràcia

Barcelona is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Barcelona Events