CCCB- Bioxè.Taller amb Gaia Leandra+Ce Quimera.

Sat Oct 30 2021 at 04:00 pm to 09:00 pm

CCCB | Barcelona

CCCB
Publisher/HostCCCB
CCCB- Biox\u00e8.Taller amb Gaia Leandra+Ce Quimera.
Advertisement
Bioxè
Taller d'introducció a la microbiologia i el biohacking, a càrrec de Gaia Leandra + Ce Quimera.
Sessions 30 /10 16 h, 9/11 a les 18.3
About this Event

Bioxè

Taller d'introducció a la microbiologia i el biohacking, a càrrec de Gaia Leandra + Ce Quimera

30 octubre a les 16 h i 9 novembre a les 18:30 h 2021

Una invitació a observar la vida invisible que ens envolta«No hi ha res més queer que la natura», Brigitte Baptiste

Les artistes i investigadores Ce Quimera i Gaia Leandra ens obren les portes del wetlab d'Hangar per animar-nos a explorar col·lectivament la diversitat d'organismes que formen part d'un ecosistema, parant atenció especial als que resulten invisibles a simple vista. La proposta està inspirada en l'obra de les científiques i pensadores Lynn Margulis i Donna Haraway, de la qual parteix l'exposició Ciència Fricció i que inspira també la seva pràctica artística.

Des de l'art i la biologia explorarem com poden viure i coexistir diferents microorganismes en interacció amb el medi ambient i introduïrem la idea de «comunitats ecològiques»: com es pot definir un ecosistema? Com es mantenen i generen les diferents comunitats que els habiten? Per què el cos humà és un ecosistema i no un individu? Al llarg del taller desplaçarem la nostra mirada antropocèntrica, condicionada per la creença que l'ésser humà és la mesura de totes les coses, i descobrirem que totes les superfícies estan cobertes de vida.

Per mostrar aquesta vida invisible, ens acostarem a les pràctiques i les tècniques de microbiologia i biohacking, amb la finalitat de generar mitjans de visibilitat per a l'ull humà. Experimentarem amb diferents mitjans de cultiu per a fer créixer microorganismes. Amb l'ajuda de microscopis i el suport d'un atles, observarem, reconeixerem i especularem sobre el món protoctista, conformat per organismes, les cèl·lules dels quals contenen un únic nucli cel·lular. Per concloure el taller, visitarem junts l'exposició «Ciència Fricció» incorporant aquesta nova mirada, sensible a la vida que habitualment no percebem.


Continguts de la primera sessió al wetlab d'Hangar

Què és un wetlab? Introducció a la microbiologia i a la seguretat al lab.

Explicació del microbioma i alguns conceptes d'ecologia.

Esterilització i preparació del mitjà de cultiu i plaques petri.

Recol·lecció de microorganismes.

Continguts de la segona sessió al CCCB

Introducció al món del microscopi.

Reconeixement col·lectiu d'espècies amb el suport d'un atles.

Dibuix de microorganismes.

Visita a l'exposició «Ciència Fricció».

Taller organitzat pel wetlab d'Hangar i el CCCB en el marc de l'exposició «Ciència Fricció».

Participants: Gaia Leandra, Ce Quimera

Aquesta activitat forma part de: Ciència fricció, Trobades entre espècies.

DATA I HORARI


30 octubre i 9 novembre 2021

30 octubre: 16.00 - 20.00


9 novembre: 18.30 - 20.00

L'activitat està adreçada a un públic de més de 16 anys.


No cal tenir coneixements previs.


Lloc sessions taller:


30 octubre: wetlab d'Hangar


9 novembre: sala Raval, CCCB


Bioxeno

Taller de introducción a la microbiología y el biohacking, acargo de Gaia Leandra + Ce Quimera


30 octubre y 9 noviembre 2021

30 octubre y 9 noviembre 2021

30 octubre: 16.00 - 20.00


9 noviembre: 18.30 - 20.00


Una invitación a observar la vida invisible que nos rodea


«Nada es más queer que la naturaleza», Brigitte Baptiste


Las artistas e investigadoras Ce Quimera y Gaia Leandra nos abren las puertas del wetlab de Hangar para animarnos a explorar colectivamente la diversidad de organismos que forman parte de un ecosistema, prestando una atención especial a los que resultan invisibles a primera vista. La propuesta está inspirada en la obra de las científicas y pensadoras Lynn Margulis y Donna Haraway, de la cual parte la exposición «Ciencia Fricción» y que inspira también su práctica artística.


Desde el arte y la biología, exploraremos cómo pueden vivir y coexistir diferentes microorganismos en interacción con el medio ambiente e introduciremos la idea de «comunidades ecológicas»: ¿cómo se puede definir un ecosistema?, ¿cómo se mantienen y se generan las diferentes comunidades que los habitan?, ¿por qué el cuerpo humano es un ecosistema y no un individuo? Desplazaremos nuestra mirada antropocéntrica, condicionada por la creencia de que el ser humano es la medida de todas las cosas, y descubriremos que todas las superficies están cubiertas de vida.


Para mostrar esta vida invisible, nos acercaremos a las prácticas y las técnicas de microbiología y biohacking, con el fin de generar medios de visibilidad para el ojo humano. Experimentaremos con diferentes medios de cultivo para hacer crecer microorganismos. Con la ayuda de microscopios y el apoyo de un atlas, observaremos, reconoceremos y especularemos acerca del mundo protoctista, conformado por organismos cuyas células contienen un único núcleo celular. Para concluir el taller, visitaremos juntos la exposición «Ciencia Fricción» incorporando esta nueva mirada, sensible a la vida que habitualmente no percibimos.


Contenidos de la primera sesión, en el wetlab de Hangar


¿Qué es un wetlab? Introducción a la microbiología y a la seguridad en el lab.

Explicación del microbioma y algunos conceptos de ecología.

Esterilización y preparación del medio de cultivo y placas petri.

Recolección de microorganismos.

Contenidos de la segunda sesión, en el CCCB


Introducción al mundo del microscopio.

Reconocimiento colectivo de especies con el apoyo de un atlas.

Dibujo de microorganismos.

Visita a la exposición «Ciencia Fricción».

Taller organizado por el wetlab de Hangar y el CCCB en el marco de la exposición «Ciencia Fricción».

Participantes: Gaia Leandra, Ce Quimera

Esta actividad forma parte de Ciencia fricción, Encuentros entre especies

La actividad está dirigida a un público mayor de 16 años.


No hacen falta conocimientos previos.

Lugar sesiones taller:

30 octubre: wetlab d'Hangar

9 novembre: sala Raval, CCCB


Bio-Xeno

An introductory workshop to microbiology and biohacking, led by Gaia Leandra and Ce Quimera

30 October and 9 November 2021

An invitation to observe and speculate on the invisible life surrounding us

“Nothing is more queer than nature”

Brigitte Baptiste


In this workshop Ce Quimera and Gaia Leandre propose to collectively explore the diversity of organisms in an ecosystem. To do this, we will let ourselves be inspired by the works of two scientists and thinkers, Lynne Margulis and Donna Haraway, on which the exhibition "Science Friction" is also based. Through biological and artistic practices, we will question how different microorganisms live and co-exist interacting with the environment. We will address ecological communities: how to define an ecosystem, how different communities maintain and generate themselves, why the human body is an ecosystem and not an individual. We will shift our anthropocentric vision, conditioned by the belief that humans are the measure of all things, to a worldly outlook that introduces the invisible: all surfaces are covered with life.

To show this invisible life, we will borrow from the techniques and practices of microbiology and biohacking, to generate means of visibility for the human eye. We will experiment with different culture media to make microorganisms grow. With the aid of microscopes and an atlas, we will observe, recognise and speculate on the single-celled organisms that make up the Protoctista kingdom. At the end of the workshop, we will visit the exhibition "Science Friction" together, with this new appreciation for the life that we normally do not perceive.

First session contents

Introduction to microbiology and lab safety.

Explanation of the microbiome and concepts of ecology.

Sterilisation and preparation of culture media and Petri dishes.

Collection of microorganisms.Day: 30 October

Time: 16.00-20.00

Place: wetlab of the centre for art research and production, Hangar


Second session contents

Introduction to the world of microscopes.

Collective recognition of species with the aid of an atlas.

Drawing microorganisms.

Visit to the exhibition "Science Friction".

Day: 9 November

Time: 18.30-20.30

Place: CCCB


Workshop organised by Hangar 's wetlab and CCCB in the framework of the exhibition "Science Friction".


Participants: Gaia Leandra, Ce Quimera


This activity is part of Science Friction, Encounters among species

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

CCCB, 5 Carrer de Montalegre, Barcelona, Spain

Tickets

EUR 0.00 to EUR 16.00

Sharing is Caring: