Bothan an Dàmhair: TEUD

Fri Oct 06 2023 at 07:30 pm

Kilderkin | Edinburgh

Bothan Dh\u00f9n \u00c8ideann
Publisher/HostBothan Dhùn Èideann
Bothan an D\u00e0mhair: TEUD
Advertisement
Thigibh uile dhan ath-Bhothan! Tha sinn a' dèanamh fiughair ri ur faicinn a-rithist airson Bothan na Dàmhair còmhla ri TEUD: The Hebridean Fiddle Project. ’S e Shona Masson, Jamie MacDhòmhnaill agus Claire Frances NicNìll a th’ anns a’ chòmhlan seo. Thòisich an còmhlan mar thoradh air còmhradh air na diofar stoidhlichean fìdhle agus ciùil anns na h-Eileanan Siar. Tha an luchd-ciùil a’ tarraing bhon traidisean ciùil agus cultar sna h-eileanan aca fhèin. Tòisichidh an cuirm aig 7:30 ann an Kilderkin mar as àbhaist. £7 sìos gu £0.
Come along to the next Bothan! We look forward to seeing you all again for our October Bothan with TEUD: The Hebridean Fiddle Project. It is Shona Masson, Jamie MacDonald and Claire Frances MacNeil who are in TEUD. The project started as a result of a conversation about the differing Hebridean fiddle styles and music throughout the Hebrides. The musicians draw on the musical and cultural heritage of their individual islands. Music starts at 7:30 in Kilderkin as usual. £7 down to 0.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Kilderkin, 65 Canongate,Edinburgh, United Kingdom

Sharing is Caring: