15 års jubileum - Biodanza Light ceremony 2023

Sat Jan 28 2023 at 07:00 pm to 09:15 pm

Bogstadveien 49, 0366 Oslo, Norge | Oslo

Biodanza Unni Heim
Publisher/HostBiodanza Unni Heim
15 \u00e5rs jubileum - Biodanza Light ceremony 2023
Advertisement
Velkommen til jubile' (english below)
Biodanza & Lysseremoni
15-årsjubileum
Tid: lørdag 28. januar 2023 klokken 19:00 - ca 21:15 (dørene åpner klokken 18:30)
Sted: Scenehuset. Bogstadveien 49, Oslo

Lysseremoni har blitt en tradisjon.
Det hele starter for 15 år siden da vi hadde ukesgruppene på torsdager på KHiO. Ved høstjevndøgn var det lys-vandring utenfor vinduet vårt, langs Akerselva. Vi begynte å ha en seremoni inne i slutten av biodanza klassen, og etterpå gikk vi ut for å vandre langs elva.
Etter hvert byttet ukesgruppa ukedag, og vi begynte å ha lysseremonien rett før jul eller i januar i stedet.
Hvert eneste år har følgende dikt vært en inspirasjon:
"Ett er nødvendig her i denne vår verden av husløse og hjemløse:
Å TA BOLIG I SEG SELV
Gå inn i mørket og puss sotet av lampen
slik at mennesker på veien kan skimte lys i dine bebodde øyne!"
Hans Børlie, 1918-1989 fra samlingen Vindharpe(1974)
Vi mennesker har et enormt potensial for utfoldelse, og for å vokse sammen. I dagens verden ser vi at kraften inne i oss bryter igjennom på flere og flere områder.
Strukturer som skaper separasjon forvitrer eller i alle fall utfordres.
Mennesket vil hverandre.
Mennesket vil frihet.
Mennesket vil stå i sin opprinnelige kraft - kjærlighetskraften.
Mennesket vil en ny vei.


Denne biodanzakvelden ferier vi livslyset som er i alt og i oss alle.
På slutten av klassen blir det lysseremoni. Du behøver ikke ta med lys. Jeg har nok til alle som er påmeldt.
Pris: Kr. 300 (kr 150 for de som er med på dagsworkshop dagen etter i samme lokaler)
Du melder deg på og reserverer din plass ved å overføre hele deltakeravgiften via påmeldingsskjemaet på denne siden: https://www.biodanza.no/arrangement-4005.html
Påmeldingen er bindene.
På grunn av det praktiske rundt arrangementet trenger jeg din påmelding senest ett døgn i forveien.
Lærer er Unni Heim. Unni er Biodanzagrunder i Norge.

ENGLISH:
Biodanza & Light Ceremony
Time: Saturday 28 January 2023 at 19:00 - approx. 21:15 (doors open at 18:30)
Location: The stage house. Bogstadveien 49, Oslo
The lighting ceremony has become a tradition.
It all started 15 years ago when we had the weekly groups on Thursdays at KHiO. At the autumnal equinox, there was a light walk outside our window, along the Akerselva River. We started having a ceremony inside at the end of the biodanza class, and afterwards we went out to walk along the river.
Eventually the weekly group changed the day of the week, and we started having the lighting ceremony just before Christmas or in January instead.
Every single year, the following poem has been an inspiration:
"One is needed here in this world of ours of the homeless and homeless:
TO TAKE HOME IN ITSELF
Step into the darkness and brush the soot off the lamp
so that people on the road can glimpse light in your inhabited eyes!"
Hans Børlie, 1918-1989 from the collection Vindharpe (1974)
We humans have an enormous potential for unfolding, and for growing together. In today's world, we see that the power within us is breaking through in more and more areas.
Structures that create separation are weathering or at least being challenged.
Humans want each other.
Man wants freedom.
Man will stand in his original power - the power of love.
Man wants a new way.

This biodanza evening we celebrate the light of life that is in everything and in all of us.
At the end of the class there will be a lighting ceremony. You don't need to bring a light. I have enough for everyone who is registered.
Price: NOK 300 (NOK 150 for those who take part in the one-day workshop the following day in the same premises)
You register and reserve your place by transferring the entire participation fee via the registration form on this page: https://www.biodanza.no/arrangement-4005.html
Registration is binding.
Due to the practicalities for this event, I need your registration no later than one day in advance.
The teacher is Unni Heim. Unni is the founder of Biodanza in Norway.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Bogstadveien 49, 0366 Oslo, Norge, Oslo, Norway

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Oslo

Sharing is Caring: