ලෝහිත පූජාවන්.....

Sat Jun 25 2022 at 07:00 am to 02:30 pm

Australian Red Cross Lifeblood | Perth

Prime Sharddha Pragna Mahamevnawa Perth
Publisher/HostPrime Sharddha Pragna Mahamevnawa Perth
\u0dbd\u0ddd\u0dc4\u0dd2\u0dad \u0db4\u0dd6\u0da2\u0dcf\u0dc0\u0db1\u0dca.....
Advertisement
නමෝ බුද්ධාය...!
ලෝක හදවත් දිනය ( සැප්තැම්බර් 29, 2021 ) දිනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2565 වප් මස 23 වන දින ( ඔක්තොම්බර් 23, 2021 ) කිරිම සඳහා සංවිධානය කෙරෙමින් පැවතෙන අතර ඒ සදහා රුධිරය සහ ප්ලස්මා දන්දිමෙන් පින්වත් ඔබට දායකත්වය දැරිය හැකිය.
මේ සඳහා ඔබ විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ රුධින දාන සේවයේ App බාගෙන , ඔබගේ පුද්ගලික ව්ස්තර ඇතුලත් කර එහි අදාල තැන අපගේ Red25 Group [Mahamevnawa Buddhist Meditation Centre - Perth] ඇතුලත් කර රුධිරය දන් දීමට වේලාවක් ලබා ගත හැක. ( ඔබ වේලාවක් ලබා ගැනීමට ප්‍රථම අපගේ Red25 Group ඇතුලත් කර ගැනීමට කාරුණික වන්න ).
රුධිරය දන් දීමට වේලාවක් ලබාගත් පසුව ඔබගේ රුධිර දන් දීම සම්බන්ධ තොරතුරු අපගේ ඊමේල් එක ඔස්සේ ලැබීමට සලස්සවන්න. [[email protected] ]
එනම්
1.ඔබගේ සම්පුර්ණ නම
2.මීට පෙර ඕස්ට්‍රේලියාවේදි රුධිරය දන් දී ඇත්නම් රුධිර වර්ගය
3. රුධිර දන් දීමට වෙන්කර ගත් වේලාව
4.ඔබ වර්තමානයේ ජීවත් වන නිවසේ ලිපිනය
5.ඔබගේ පුද්ගලික ඊමේල් ලිපිනය
6.ඔබගේ නිවසේ දුරකථන අංකය
7.ඔබගේ ජංගම දුරකථනයේ අංකය
Namo Buddhaya...!
We are celebrating World Heart Day on 23rd October 2021 focusing on 29th September 2021,
If any people prefer to donate Blood or Plasma please Download Ausralian LifeBlood app and Add on Red25 Group
Then Make an appointment on Saturday 23rd October 2021 in any prefer time focusing World Heart Day 2021 and please email [[email protected] ] details of the appointment with
1. Full Name of Donor
2.Type of Blood ( If donor has Donated Blood or Plasma earlier in Australia )
3.Time of Appointment
4.Address of Home address ( living in Present )
5.Personal Email Address
6.Land Number of own home Contacts
7.Own Mobile Number
Take The Eligibility Quiz...
https://www.donateblood.com.au/eligibility#can-i-give-blood
Australian Red cross LifeBlood mobile App ; Download on the App Store & Get it on Google Play
App-solutely the easiest way to manage your appointments...
https://www.donateblood.com.au/mobile-app
Before and after you donate
Donating blood, plasma or platelets in Australia is very safe. You can make it even safer and easier by making sure you’re healthy and have plenty to eat and drink before and after.
You may not be able to donate, if on the day you have:
A cold or flu (no matter how mild)
Had an upset stomach in the past week
Had the COVID-19 vaccine in the past week.
There are some other reasons you may not be able to donate on the day (to protect your health and patients that receive blood). We recommend taking our quick eligibility quiz before you come in.
Our donor centres are safe places to visit and we’re taking all necessary steps to ensure that stays the case.
If you have any questions, give us a call on 13 14 95 and we'll gladly help and book you in for another time if needed.
Before you donate - The day before
Drink up! Your blood volume goes down a little when you donate. Drink plenty of fluids the day before, especially in warm weather. We recommend at least 10 glasses if you’re a man or 8 if you’re a woman. If you haven’t had enough water the day before, you should be fine to donate as long as you’ve had the same amount of fluids you’d normally drink before donating. If you’re a new donor or haven’t had enough, it’s best to reschedule.
Write down or remember any medications you’re currently taking
Get your ID together. (e.g. Driver’s licence, Donor Card [including your Digital Donor Card in the Donate Blood app], passport). You’ll need to bring one or more documents to your appointment that, when combined, show at least three of these:
Full name
Date of birth
Home address
Signature
Photo (if possible)
Try to get a good night's sleep
In the 3 hours before
Drink 750mL (3 good-sized glasses) of fluids
Have something savoury to eat
Avoid exercise or strenuous activities
After you donate
Stay in our refreshments area for 15-20 minutes and enjoy a cool drink and savoury snack
In the next 8 hours
Drink plenty of fluids - at least 3 good-sized glasses of water in the first 3 hours
Don’t stand for long periods. Avoid long queues or standing on crowded public transport
Try not to overheat. Avoid hot showers, rushing around, sitting or standing in direct sun, and hot drinks
Avoid alcohol
Eat regular meals
For at least 12 hours
Avoid strenuous exercise (like cycling, jogging or going to the gym) or hazardous activities, including activities or jobs where public safety may be affected. You should check any employment or safety requirements you have. If unsure, please discuss at your interview.
If you feel unwell after you donate, or have any questions, just call us on 13 14 95.
In Area of Mahamevnawa Youth Buddhist Monastery Perth ( Prime Sharaddha Mahamevnawa Perth ) & Blood Donation Centers on 23rd October 2021 ( BE 2565 )
Kindly informed updates by World Health Organisation ( WHO )
#WearAMask to stop COVID-19 from spreading.
-Clean your ? before putting it on, when you touch it and after taking it off
-Use, store, clean/dispose of it appropriately
To stay safe, ?? ?? ???:
-Physical distance
-Open windows
-? hygiene
-Avoid crowds
-Cover ?, ? when ?
Please read Via this Link in below and Get Covidsafe app on Google App & Download on Apple Store
https://www.health.gov.au/.../apps-and-tools/covidsafe-app
Last Updated by Australia Government Department of Health on 15 December 2020
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Australian Red Cross Lifeblood, Level 3, Perth Processing Centre,Perth,WA,Australia, Perth, Australia

Sharing is Caring: