หลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริงและตอบโจทย์องค์กร

Wed Dec 08 2021 at 09:00 am to 04:00 pm

Pullman Bangkok Hotel G | Bangkok

\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08
Publisher/Hostสถาบันปัญญาธุรกิจ โดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e23\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1c\u0e25\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e1a\u0e42\u0e08\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23
Advertisement
หัวข้ออบรม
วิเคราะห์องค์กรต้องพัฒนาไปทิศทางใด ต้องการบุคคลากรแบบไหน
• ภาพรวมเป้าหมายทิศทาง และปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กร
• ทำความเข้าใจ วิสัยทัศน์, พันธกิจ, กลยุทธ์, คุณค่า และการเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร
เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ตอบโจทย์ปัจจุบันและรองรับอนาคต
• พัฒนาคนให้ตรงกับที่ผู้บริหารต้องการ สอดคล้องกับกลยุทธ์
• แนวคิดและองค์ประกอบของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP)
• แนวโน้มการบริหาร “คน” ในอนาคต
IDP ช่วยพัฒนาคนให้ทำงานดีและรักษาไว้ให้อยู่กับองค์กรนานๆได้อย่าง
• กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อให้ได้ผลงานและพัฒนาความสามารถ
• แนวทางในการพัฒนาคนรูปแบบต่างๆ และหลักในการคัดเลือกแนวทางให้เหมาะสม
• การประยุต์ใช้ IDP เครื่องมือพัฒนารายบุคคลให้ได้ผล (Individual Development Plan in Practice)
รูปแบบและวิธีการวางพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ปฏิบัติจริงได้ง่ายๆ
• หลักในการวางแผนพัฒนาพัฒนารายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกปฏิบัติออกแบบวางแผนพัฒนารายบุคคลจริง และนำกลับไปใช้ต่อได้ในองค์กร
นำ IDP ไปใช้เพื่อพัฒนาพนักงานดาวเด่น(Talent) และผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor)
• นำ IDP ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารและดูแลพนักงานดาวเด่นและผู้สืบทอดตำแหน่ง
• กับดักในการจัดทำ IDP และวิธีการป้องกันแก้ไข
• การติดตาม วัดผลสำเร็จของการทำ IDP และการจัดทำสรุปรายงานนำเสนอผู้บริหาร
รูปแบบการอบรม
• ทฤษฎี 35%
• เวิร์คช็อป 65%
บรรยายโดย: อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารงานบุคคลและพัฒนาองค์กร
8 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี
อัตราท่านละ 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สุดพิเศษ!
• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS ลดทันที 5%
• สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%
ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ >> https://img.bangkokbiznews.com/kt/media/training/12.08-hr/Outline.pdf
ลงทะเบียนออนไลน์>> ้http://www.bangkokbiznews.com/training
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Pullman Bangkok Hotel G, 188 Silom Road, Bangrak, Bangkok, Thailand 10500, Bangkok, Thailand

Tickets

Discover more events by tags:

Workshops in Bangkok

Sharing is Caring: