งานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023

Thu Feb 09 2023 at 12:00 pm to 05:00 pm

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี | Bangkok

TTD SWP
Publisher/HostTTD SWP
\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e21\u0e19\u0e32 Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023
Advertisement
[FREE] งานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023 ในรูปแบบ Onsite 100%
About this Event
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos
Event Photos

***หมายเหตุ*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 81421-6

Email: [email protected]ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่าน ลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ด้วยภาษาไทยค่ะ

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญอย่างยิ่ง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียน (“ผู้ใช้บริการ”) เข้าร่วมงานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023 ยินยอมให้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) เปิดเผยและนำข้อมูลข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งที่บันทึกไว้ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงสำเนาและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สำหรับการใช้บริการตามจุดประสงค์ของหน่วยงาน ในการรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น

- เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ และหน่วยงาน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ให้แก่ พันธมิตร คู่ค้า บุคคลภายนอกที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับหน่วยงาน

ทั้งนี้ หน่วยงาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยกรุณาติดต่อได้ที่ Email : [email protected]

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการของหน่วยงาน

Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี, อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค, Bangkok, Thailand

Tickets

USD 0.00

Sharing is Caring: