เทคนิคการยื่นขอใบอนุญาต จัดสรรที่ดิน หมู่บ้าน และคอนโดมิเนียม

Wed Aug 31 2022 at 09:30 am to 04:30 pm UTC+07:00

Twoplus Training Center | Bangkok

Twoplus Training Center
Publisher/HostTwoplus Training Center
\u0e40\u0e17\u0e04\u0e19\u0e34\u0e04\u0e01\u0e32\u0e23\u0e22\u0e37\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e23\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e14\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21
Advertisement
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผู้พัฒนาโครงการจะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่าหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อนซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาต กันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ต้องล่าช้าออกไปต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการหรือแม้กระทั่งไม่สามารถ ที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อโครงการได้
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านนักพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้และเข้าใจถึงขบวนการออกใบอนุญาตจัดสรรได้อย่างถ่องแท้เพื่อลดโอกาสทำงานผิดพลาดและยังเป็นการอบรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านจัดสรร และเมื่อมีโครงการบ้านจัดสรรแล้วก็จำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง นิติบุคคลขึ้นมา เพื่อบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ที่มีอยู่บนที่ดินให้คงสภาพเดิมจนกว่าจะมีผู้ซื้อมาโอนรับทรัพย์สินดังกล่าวไป
ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• ได้รับความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งหมู่บ้านจัดสรร เช่น พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543, กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง, ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินส่วนกลาง ว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน จัดสรร เป็นต้น
• สามารถกำหนดข้อบังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบ้านจัดสรร เพื่อบังคับใช้ในการดำเนินการในหมู่บ้าน
• ทราบขั้นตอนในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
• สามารถจัดทำเอกสารต่างๆ ในการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการขออนุญาตจัดสรรที่ดินได้
• สามารถเข้าใจถึงขบวนการ และขั้นตอนในการขอใบอนุญาติจัดสรรที่ดินได้เป็นอย่างดี
• สามารถรู้แหล่งในการศึกษา ติดตามกฎหมาย และระเบียบการที่เกี่ยวข้อง กันการจัดสรรใหม่ๆ ได้
• สามารถเรียนรู้ข้อผิดพลาดในการยื่นขอจัดสรรได้จากกรณีตัวอย่าง ที่จะช่วยให้ท่านประสบสำเร็จในการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
• สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตจัดสรร และเวลาได้เป็นจริงมากยิ่งขึ้น
• สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบการหมู่บ้านจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นระบบระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้
• สามารถที่จะเข้าใจหลักการออกใบอนุญาติจัดสรร และขั้นตอนได้อย่างถ่องแท้
• ลดโอกาสทำงานผิดพลาดลง เช่น ออกแบบผังผิดพลาด
• เข้าใจถึงหลักปฎิบัติ และนโยบายในการออกแบบใบอนุญาตจัดสรรล่าสุด
• สามารถที่จะสอบถามกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้โดยตรง
ระยะเวลาอบรม : 1 วัน

เนื้อหาหลักสูตร :

09:00-12:00 น.
• อธิบายหลักการ ขั้นตอนการขอ และออกใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน และคอนโดมิเนียม
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบอนุญาต ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
• กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาออกใบจัดสรรฯ
• แบบฟอร์มที่ใช้
• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของการยื่นใบอนุญาติ
• ค่าใช้จ่าย และเวลาในขั้นตอนการออกแบบอนุญาติจัดสรรทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด
• ขั้นตอนการออกโฉนด
• สอบถามปัญหา ไขข้อข้องใจ

13:00-16:00 น.
• กฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• หลักทั่วไปในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งนิติบุคคล
• พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
• กฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และวิธีการเก็บค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค และการจัดทำบัญชี พ.ศ. 2545
• ระเบียบ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าที่กำหนด พ.ศ. 2546
• ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการระงับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2546
• ตัวอย่างหนังสือคำขอต่างๆ ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

วิทยากร : อ.นันทิยา ทองยิ่งสกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน

ค่าอบรม : ท่านละ 5,350 บาท

สำรองที่นั่งออนไลน์ : shorturl.at/lpP25

สิ่งที่ได้รับ :
1. อาหารเช้า (ข้าวต้ม)
2. อาหารกลางวัน
3. ของว่าง เช้า-บ่าย ชา กาแฟ
4. ประกาศนีย์บัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณภิญญาพัชญ์ สุขถาวร
Tel : +66 2513 7500, 086 307 2163
E-Mail : [email protected]
Website : twoplustrainingcenter.com
facebook.com/twoplustrainingfan
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Twoplus Training Center, ,Bangkok, Thailand, Bangkok, Thailand

Tickets

Sharing is Caring:

More Events in Bangkok

Welcome Back
Tue Aug 30 2022 at 06:00 pm Welcome Back

Montien Hotel Surawong Bangkok

Event Staff Party Mariotto Surawong
Tue Aug 30 2022 at 07:00 pm Event Staff Party Mariotto Surawong

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

How To Improve Your Focus and Productivity - Bangkok
Tue Aug 30 2022 at 09:00 pm How To Improve Your Focus and Productivity - Bangkok

ONLINE

True IDC Cloud Launch
Wed Aug 31 2022 at 01:00 pm True IDC Cloud Launch

True Digital Park

Develop a Successful Augmented Reality Tech Startup Business Today!
Wed Aug 31 2022 at 01:00 pm Develop a Successful Augmented Reality Tech Startup Business Today!

Virtual Workshop

Arthur Rambo | AF Cin\u00e9ma
Wed Aug 31 2022 at 06:30 pm Arthur Rambo | AF Cinéma

Alliance Française de Bangkok

Bangkok is Happening!

Never miss your favorite happenings again!

Explore Bangkok Events