ПАФА - танцова инсталация / PAPHA - dance installation

Thu May 27 2021 at 09:00 pm

Национален Музикален Театър "Ст. Македонски" | Sofia

\u041f\u0410\u0424\u0410 - \u0442\u0430\u043d\u0446\u043e\u0432\u0430 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430\u0446\u0438\u044f   \/ PAPHA - dance installation
Advertisement
The English version follows
ПАФА – танцова инсталация
на Фондация Пространство за танц
(Партньори на проекта – Българските културни институти в Лондон, Берлин и Рим)
Хореография – Боряна Сечанова
Сценография – Венелин Шурелов
Live streaming –Студио „Бленд“ ООД
Изпълняват: Виктория Петрова, Таня Кацарова и Филип Миланов (солисти на Балет „Арабеск“)
Live streaming, 27.05.2021 (линкът с излъчването ще бъде публикуван допълнително)
21:00 – България
19:00 – Великобритания
20:00 – Германия
20:00 - Италия
Проектът „ПАФА“ представлява танцова интерактивна инсталация, в която се сливат и заместват реалността на живите изпълнители с виртуалната реалност на техните дигитални отражения. Повдигат се въпроси за идентичността на човешката личност, за тъждествеността й с нейния образ и оттам със самата себе си. В проекта дигиталното е едновременно същност, форма на творбата както и начин за разпространението й.
Проектът ще изследва процесите на отчуждение и дезориентация, настъпващи при загубване на контакта със собственото тяло. Като подход се използва принципът на отражението като способност да се възпроизвеждаш в друга структура. От това произлиза и символиката на името на проекта „Пафа“ – дъщеря на скулптора Пигмалион и неговата „оживяла“ скулптура Галатея. Тази легенда препраща прозренията от миналото в настоящето, което би трябвало да осмисли и нашето бъдеще. Проектът търси отговор на въпроса: Възможно ли е да предвидим последствията от нашите действия върху нас самите, върху природата и социалните процеси? Танцьорът е в непредвидим диалог със собственото си отражение.
Предаването на представлението ще се реализира в реално време както и на запис за кратко след събитието в специална фейсбук страница на събитието и на фейсбук страниците на партньорите на проекта, българските културни институти в Рим, Берлин и Лондон, ДМБЦ-София.
Освен представянето на самата инсталация и танцовия пърформанс, втора част на представлението е дискусия на авторите и специално поканени гости – критици, анализатори от различни области и публиката..
Малобройната публика на живо ще има възможност в края на събитието да преживее чрез личен опит влизането в инсталацията, изправяйки се пред своята дигитална версия.
Медиен партньор на събитието е Информационна агенция БГНЕС.
Проектът се реализира с подкрепата на Столична община - Столична програма "Култура", София България.
PAPHA – dance installation
by Dance Space Foundation
(Project partners – Bulgarian culture institutes in
London, Berlin and Rome)
Choreography – Boriana Sechanova
Stage design - Venelin Shurelov
Live streaming – Studio BLEND Ltd
Performers - Viktoria Petrova, Tanya Katcarovaq Philip Milanov (Ballet Arabesque’s soloists)
Live streaming, 27.05.2021 (The live-stream link will be posted additionally)
9 p.m. – Bulgaria
7 p.m. – Great Britain
8 p.m. – Germany
8 p.m. - Italy
PAPHA project incorporates an interactive dance installation, in which the reality of the performers merges and transposes with the virtual reality of their digital reflections. The project poses questions about the identity of a person, about their identity with their image and thus with themselves. The digital is simultaneously essence and form of the work, as well as its distribution method.
The project will investigate the processes of alienation and disorientation, arising from the loss of contact with your own body. The implemented approach is the principle of reflection as the ability to recreate yourself in another structure. It is also the origin of the symbolic name of the project,‘Papha’ – the daughter of the sculptor Pygmalion and his animated statue Galatea. This legend redirects the insights of the past into the present, which could help us better comprehend our future. The project seeks an answer to the question: Is it possible to predict the consequences of our actions for ourselves, for nature and the social processes? The dancer is in an unanticipated dialogue with their own reflection.
Our project partners, the cultural institutes in Rome, Berlin and London, will broadcast the streaming in real-time on their internet platforms.
Besides the presentation of the installation and the dance performance, the second part of the event will include a discussion between the authors and specially invited guests – critics, analysts from various fields and the audience.
The limited live audience will have the opportunity to personally experience entering the world of the installation and facing their digital version at the end of the event.
Media partner of the event is information agency BGNES.
The project is realized with the support of Sofia Municipality -Sofia Programme “Culture”, Bulgaria.
Advertisement

Event Venue & Nearby Stays

Национален Музикален Театър "Ст. Македонски", бул. "Васил Левски" 100, 1504 Sofia, Bulgaria, Sofia

Sharing is Caring: